Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en
#

Sơ đồ tổ chức

Đại hội đồng cổ đông

 • Ban kiểm soát
 • Hội đồng quản trị
 • Ban tổng giám đốc

  • Khối sản xuất trực thuộc tổng công ty

   • Văn phòng Kiến trúc 1

    Văn phòng Kiến trúc 2

    Văn phòng Kiến trúc 3

    Văn phòng Kiến trúc 4

    Văn phòng Kiến trúc 5

   • Văn phòng Dự án

    Văn phòng Quy Hoạch - Hạ Tầng

    Văn phòng Kết cấu 1

    Văn phòng Kết cấu 2

    Văn phòng Kết cấu 3

   • Văn phòng kinh tế dự án

    Văn phòng cơ điện nước môi trường - MEP1

    Văn phòng cơ điện nước môi trường - MEP2

    Xí nghiệp Khảo sát kiểm định chất lượng xây dựng

   • Chi nhánh Tư vấn giám sát và Quản lý dự án

    Chi nhánh Trung tâm Khoa học công nghệ Xây dựng và Môi trường

    Chi nhánh TP.HCM

  • Khối chức năng

   • Văn phòng Tổng công ty

   • Phòng Tổ chức và Phát triển nguồn nhân lực

   • Phòng Tài chính Kế toán

   • Phòng Kế hoạch và Đầu tư

   • Phòng Marketing và Phát triển thị trường

  • Các công ty thành viên

   • CTCP Khảo sát và xây dựng - USCO

   • CTCP Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam - CDC

   • CTCP tư vấn xây dựng công trình vật liệu - CCBM

   • CTCP Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam - VCC

  • Các công ty liên kết

   • CTCP Công nghệ và Tư vấn - CIC

    CTCP Bất động sản LILAMA LAND

   • CTCP tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO

    CTCP Xây dựng Châu Á Thái Bình Dương - APECO

   • CTCP kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng - INCOSAF

    CTCP Đầu tư Phát triển hạ tầng Tân Cảng

   • CTCP nước và môi trường Việt Nam - VIWASE

    CTCP Tư vấn xây dựng tổng hợp - NAGECCO

Đại hội đồng cổ đông

 • Ban kiểm soát
 • Hội đồng quản trị
 • Ban tổng giám đốc

  • Khối sản xuất trực thuộc tổng công ty

   • Văn phòng Kiến trúc 1
   • Văn phòng Kiến trúc 2
   • Văn phòng Kiến trúc 3
   • Văn phòng Kiến trúc 4
   • Văn phòng Kiến trúc 5
   • Văn phòng Dự án
   • Văn phòng Quy Hoạch - Hạ Tầng
   • Văn phòng Kết cấu 1
   • Văn phòng Kết cấu 2
   • Văn phòng Kết cấu 3
   • Văn phòng kinh tế dự án
   • Văn phòng cơ điện nước môi trường - MEP1
   • Văn phòng cơ điện nước môi trường - MEP2
   • Xí nghiệp Khảo sát kiểm định chất lượng xây dựng
   • Chi nhánh Tư vấn giám sát và Quản lý dự án
   • Chi nhánh Trung tâm Khoa học công nghệ Xây dựng và Môi trường
   • Chi nhánh TP.HCM
  • Khối chức năng

   • Văn phòng Tổng công ty
   • Phòng Tổ chức và Phát triển nguồn nhân lực
   • Phòng Tài chính Kế toán
   • Phòng Kế hoạch và Đầu tư
   • Phòng Marketing và Phát triển thị trường
  • Các công ty thành viên

   • CTCP Khảo sát và xây dựng - USCO
   • CTCP Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam - CDC
   • CTCP tư vấn xây dựng công trình vật liệu - CCBM
   • CTCP Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam - VCC
  • Các công ty liên kết

   • CTCP Công nghệ và Tư vấn - CIC
   • CTCP Bất động sản LILAMA LAND
   • CTCP tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO
   • CTCP Xây dựng Châu Á Thái Bình Dương - APECO
   • CTCP kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng - INCOSAF
   • CTCP Đầu tư Phát triển hạ tầng Tân Cảng
   • CTCP nước và môi trường Việt Nam - VIWASE
   • CTCP Tư vấn xây dựng tổng hợp - NAGECCO