Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en
#

Sơ đồ tổ chức

Đại hội đồng cổ đông

 • Ban kiểm soát
 • Hội đồng quản trị
 • Ban tổng giám đốc

  • Khối sản xuất trực thuộc tổng công ty

   • Văn phòng kiến trúc 1

    Văn phòng kiến trúc 2

    Văn phòng kiến trúc 3

    Văn phòng kiến trúc 4

    Văn phòng kiến trúc 5

   • Văn phòng Dự án

    Văn phòng Quy Hoạch - Hạ Tầng

    Văn phòng kết cấu 1

    Văn phòng kết cấu 2

    Văn phòng kết cấu 3

   • Văn phòng kinh tế dự án

    Văn phòng cơ điện nước môi trường - MEP

    Xí nghiệp Khảo sát kiểm định chất lượng xây dựng

   • Chi nhánh Tư vấn giám sát và Quản lý dự án

    Chi nhánh Trung tâm Khoa học công nghệ Xây dựng và Môi trường

    Chi nhánh TP.HCM

    Chi nhánh Trung tâm Tư vấn Xây dựng

  • Khối chức năng

   • Văn phòng Tổng công ty

   • Phòng Tổ chức và Phát triển nguồn nhân lực

   • Phòng Tài chính Kế toán

   • Phòng Kế hoạch và Đầu tư

   • Phòng Marketing và Phát triển thị trường

  • Các công ty thành viên

   • CTCP Khảo sát và xây dựng - USCO

    CTCP tư vấn xây dựng công trình vật liệu - CCBM

   • CTCP Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam - CDC

   • CTCP Tư vấn xây dựng tổng hợp - NAGECCO

   • CTCP Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam - VCC

  • Các công ty liên kết

   • CTCP tin học và tư vấn xây dựng - CIC

    CTCP Bất động sản LILAMA LAND

   • CTCP tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO

    CTCP Xây dựng Châu Á Thái Bình Dương - APECO

   • CTCP kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng - INCOSAF

    CTCP Đầu tư Phát triển hạ tầng Tân Cảng

   • CTCP nước và môi trường Việt Nam - VIWASE

Đại hội đồng cổ đông

 • Ban kiểm soát
 • Hội đồng quản trị
 • Ban tổng giám đốc

  • Khối sản xuất trực thuộc tổng công ty

   • Văn phòng kiến trúc 1
   • Văn phòng kiến trúc 2
   • Văn phòng kiến trúc 3
   • Văn phòng kiến trúc 4
   • Văn phòng kiến trúc 5
   • Văn phòng Dự án
   • Văn phòng Quy Hoạch - Hạ Tầng
   • Văn phòng kết cấu 1
   • Văn phòng kết cấu 2
   • Văn phòng kết cấu 3
   • Văn phòng kinh tế dự án
   • Văn phòng cơ điện nước môi trường - MEP
   • Xí nghiệp Khảo sát kiểm định chất lượng xây dựng
   • Chi nhánh Tư vấn giám sát và Quản lý dự án
   • Chi nhánh Trung tâm Khoa học công nghệ Xây dựng và Môi trường
   • Chi nhánh TP.HCM
   • Chi nhánh Trung tâm Tư vấn Xây dựng
  • Khối chức năng

   • Văn phòng Tổng công ty
   • Phòng Tổ chức và Phát triển nguồn nhân lực
   • Phòng Tài chính Kế toán
   • Phòng Kế hoạch và Đầu tư
   • Phòng Marketing và Phát triển thị trường
  • Các công ty thành viên

   • CTCP Khảo sát và xây dựng - USCO
   • CTCP tư vấn xây dựng công trình vật liệu - CCBM
   • CTCP Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam - CDC
   • CTCP Tư vấn xây dựng tổng hợp - NAGECCO
   • CTCP Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam - VCC
  • Các công ty liên kết

   • CTCP tin học và tư vấn xây dựng - CIC
   • CTCP Bất động sản LILAMA LAND
   • CTCP tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO
   • CTCP Xây dựng Châu Á Thái Bình Dương - APECO
   • CTCP kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng - INCOSAF
   • CTCP Đầu tư Phát triển hạ tầng Tân Cảng
   • CTCP nước và môi trường Việt Nam - VIWASE