Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP

Năm 2016 đã đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam: VNCC chuyển đổi mô hình hoạt động sang Công ty cổ phần. Đây có thể được coi là một mốc thời gian quan trọng, đánh dấu một bước phát triển mới của VNCC trên chặng đường lịch sử, hình thành và phát triển của mình.

Ngày 14/6/2016, tại sản giao dịch HNX – Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Công ty mẹ – Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam đã tổ chức thành công phiên bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài.

Ngày 07/10/2016, Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP đã được tổ chức thành công, Tổng Công ty VNCC chính thức chuyển đổi mô hình hoạt động sang Công ty cổ phần. Đội ngũ Ban lãnh đạo mới được bầu tại Đại hội nhận thức rõ được sứ mệnh và trách nhiệm của mình và cam kết sẽ kế thừa truyền thống, phát huy sức mạnh tri thức để xây dựng và phát triển Tổng Công ty trong giai đoạn mới. Đồng thời luôn luôn quan tâm đến lợi ích người lao động và phấn đấu giữ vững thương hiệu VNCC trên thị trường Tư vấn xây dựng.

 

Với việc cổ phần hóa doanh nghiệp, Tổng Công ty kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh truyền thống, tiếp cận khoa học công nghệ, nâng cao khả năng cạnh tranh, thích ứng với xu thế hội nhập quốc tế, giữ vững vị thế thương hiệu hàng đầu trên thị trường tư vấn xây dựng trong nước và vươn tầm khu vực.

Nhiều dịch vụ về Tư vấn Xây dựng đã phát triển để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và xã hội; Vị thế của một Tổng Công ty đầu ngành vẫn giữ vững; Nhiều chủ đầu tư mới tìm đến qua thương hiệu VNCC như một đảm bảo cho chất lượng nhà cung cấp Dịch vụ Tư vấn tốt nhất. Đội ngũ cán bộ trẻ đã tự khẳng định được mình, được tập thể đơn vị tin cậy và được Tổng Công ty giao phó những trọng trách xứng đáng. Mô hình chuyên môn hoá ngày một phát huy hiệu quả và là hướng đi đúng đắn trong quá trình hội nhập của đất nước.

Một năm sau khi thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam, công ty cổ phần tiếp tục kế thừa hình ảnh nhận diện thương hiệu, cơ sở vật chất, lao động, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ -Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam để phát triển Tổng Công ty bền vững, mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động, tối đa hoá các khoản lợi nhuận, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

Như vậy, sau 62 năm xây dựng và phát triển, Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VNCC) đã chính thức chuyển mô hình quản lý từ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước sang hoạt động theo mô hình cổ phần hoá và tiếp tục kế thừa những thành tựu đã đạt được trong những năm qua, phát huy thế mạnh để tiếp tục xây dựng và phát triển thương hiệu VNCC trong thời kỳ mới.