TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP

KTS Nguyễn Minh Hồng

Phó tổng giám đốc