TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP

KS Nguyễn Xuân Hải

Phó Tổng Giám đốc