Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Được sự tài trợ của Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam tổ chức khóa tập huấn chuyên sâu thực hành mô phỏng năng lượng công trình cho đối tượng học viên là Kiến trúc sư, Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư MEP (đặc biệt là kỹ sư điều hòa thông gió, cấp nhiệt).

 

 

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN

XÂY DỰNG VIỆT NAM

Số:   46/TB-TC&PTNNL

V/v: Thông báo tham gia khóa tập huấn chuyên sâu thực hành Mô phỏng Năng lượng Công trình

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Hà Nội,  ngày  24 tháng  06 năm 2016

           Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc VNCC.

Được sự tài trợ của Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam tổ chức khóa tập huấn chuyên sâu thực hành mô phỏng năng lượng công trình cho đối tượng học viên là Kiến trúc sư, Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư MEP (đặc biệt là kỹ sư điều hòa thông gió, cấp nhiệt).

Mục đích chính của khóa tập huấn là hỗ trợ, trang bị cho các học viên sử dụng các phần mềm mô phỏng năng lượng công trình trong giai đoạn thiết kế ý tưởng, đồ án dự thi tuyển phương án kiến trúc. Đồng thời cũng trang bị kỹ năng thực hành cho việc đánh giá hiệu quả tiêu thụ năng lượng trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật – thi công và phục vụ công tác thẩm tra theo QCVN 09:2013/BXD.

Nội dung cụ thể như sau:

1/Thời gian: 02 ngày từ 9h00 đến 17h30, (dự kiến vào ngày 12 – 13/7/2016)

2/Địa điểm: Hội trường tầng 14 – Tổng công ty.

3/Giảng dạy: Chuyên gia chương trình Năng lượng sạch USAID Việt Nam

4/Thành phần: Các kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, kỹ sư MEP đã đăng ký.

Khóa học được miễn phí (bao gồm đồ uống và bữa ăn trưa tại hội trường) và các học viên được cấp chứng chỉ bởi Chương trình Năng lượng sạch USAID Việt Nam.

Đặc biệt, để đảm bảo hiệu quả học tập, yêu cầu các học viên mang máy tính xách tay cá nhân (có thể 2 người sử dụng chung 1 máy) có cài sẵn trước các phần mềm Sketchup 2016, Open Studio 1.10 và Energy Plus 8.4. (Đối với các học viên ở xa nếu đăng ký có thể tham gia khóa học trực tuyến).

Các học viên đăng ký địa chỉ email để chương trình gửi tài liệu hướng dẫn và các phần mềm hỗ trợ học tập.

            Các Kiến trúc sư, Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư MEP quan tâm đăng ký tham gia khóa học theo mẫu (đính kèm) và gửi về phòng Tổ chức và PTNNL chậm nhất trước ngày 29/06/2016.         

 

 

 

Nơi nhận:                                                                      K/T TỔNG GIÁM ĐỐC

– Như trên;                                                                    PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

– TGĐ (để b/cáo);

– Lưu: VT, TC&PTNNL.

 

 

                                                                      Ths. KTS Nguyễn Huy Khanh

 

Mẫu đăng ký tham dự khóa học (Download tại đây)

File MS Word 2003 (.doc)

File MS Word 2010 (.docx)