Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Ngày 04/8, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 987/QĐ-BXD về việc Thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam, gồm: 1. Ông Bùi Phạm Khánh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng ban; 2. Ông Đặng Văn Long, Vụ trưởng Vụ Quản […]

Ngày 04/8, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 987/QĐ-BXD về việc Thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam, gồm:

1. Ông Bùi Phạm Khánh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng ban;

2. Ông Đặng Văn Long, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp Bộ Xây dựng, Phó trưởng ban;

3. Bà Nguyễn Thị Duyên, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam, Phó trưởng ban;

4. Ồng Đặng Kim Khôi, Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Tổng công Tư vấn Xây dựng Việt Nam, thành viên;

5. Bà Nguyễn Thị Tố Trinh, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam, Chủ tịch công đoàn cơ quan Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam, thành viên;

6. Ông Hà Mạnh Hoạt, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Xây dựng, thành viên;

7. Ông Lê Đông Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Xây dựng, thành viên;

8. Ông Đặng Thái Quý, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Cục Tài chính doanh nghiệp Bộ Tài chính, thành viên.

Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam có quyền hạn và trách nhiệm cụ thế như sau:

1. Được sử dụng con dấu của Bộ Xây dựng trong khi thực hiện nhiệm vụ;

2. Thành lập Tổ giúp việc triển khai công tác cổ phần hóa;

3. Lựa chọn tổ chức tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, xây dựng phương án cố phần hóa báo cáo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định;

4. Thẩm tra, trình Bộ Xây dựng quyết định công bố giá trị doanh nghiệp;

5. Thẩm tra, trình Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa;

6. Tổng hợp, trình Bộ Xây dựng quyết định điều chỉnh giá trị doanh nghiệp, báo cáo để Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh Phương án cổ phần hóa sau khi chuyển thành công ty cổ phần (nếu có);

7. Chỉ đạo Tổ giúp việc, Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam xây dựng kế hoạch, tiến độ cổ phần hóa trình Bộ Xây dựng phê duyệt; tập hợp hồ sơ tài liệu pháp lý, kiểm kê tài sản, đối chiếu công nợ, phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa;

8. Chỉ đạo Tổ giúp việc, Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam phối hợp với các tổ chức tài chính trung gian tổ chức đấu giá bán cổ phần lần đầu; tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng kết quả bán cố phần;

9. Chỉ đạo Tổ giúp việc, người đại diện và Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất;

 10. Chỉ đạo Tổ giúp việc, Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam quyết toán, bàn giao sang công ty cổ phần theo quy định;

11. Xem xét, lựa chọn, đề xuất Bộ Xây dựng cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Tống công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam sau khi chuyển thành công ty cổ phần;

12. Thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa được hưởng thù lao theo quy định tại Thông tư số 196/2011/TT- BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyến đối thành công ty cố phần;

13. Ban Chỉ đạo cổ phần hóa tự giải thể sau khi hoàn thành việc chuyển Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam thành công ty cổ phần.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Trung tâm Thông tin Bộ Xây Dựng
Nguồn: Quyết định 987/QĐ-BXD.