Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Sáng nay ngày 26/4/2024, Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP đã tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2024 Tham dự Đại hội có sự hiện diện của ông Thân Hồng Linh – Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Trần Đức Toàn – TVHĐQT – Tổng Giám […]

Sáng nay ngày 26/4/2024, Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP đã tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2024

Tham dự Đại hội có sự hiện diện của ông Thân Hồng Linh – Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Trần Đức Toàn – TVHĐQT – Tổng Giám đốc, cùng các ông bà thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty, Ban kiểm soát và các đồng cổ đông của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam.

Đại hội khai mạc vào lúc 8h với sự tham dự của 57 cổ đông, đại diện cho 32.114.948 cổ phần, chiếm 89,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thảo luận và thông qua các tờ trình, bao gồm: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của HĐQT; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023, dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; Tờ trình thông qua tổng mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và tổng mức tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2024;

 

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình, Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thông qua nghị quyết với 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Nghị quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên VNCC 2024 đã kết thúc thành công tốt đẹp.