Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Sáng nay, 19/6/2020, Tông Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Đại diện Vụ Quản lý doanh nghiệp – Bộ Xây dựng, cùng với hơn 122 cổ đông đại diện và được ủy quyền đại diện cho 348 cổ đông đã tới dự Đại hội.

Theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, có 122 cổ đông và đại diện theo ủy quyền nắm giữ 32.884.048/35.774.448 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 91,92% tham dự đại hội.

Theo đó, kết quả các chỉ tiêu năm 2019 đều đạt và vượt so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông 2019 đã thông qua. Hoạt động của Hội đồng quản trị được tuân thủ theo Điều lệ của Tổng Công ty và pháp luật hiện hành. Các thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền hạn, nhiệm vụ theo Điều lệ và Đại hội đồng cổ đông giao.

Hội đồng quản trị đề ra định hướng hoạt động năm 2020 tiếp tục phát huy nguồn lực cho kế hoạch chiến lược phát triển trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được của năm 2019.

Đại hội đã thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu sau:

– Giá trị sản xuất: 305,40 tỷ động

– Doanh thu: 272,88 tỷ đồng

– Lợi nhuận trước thuế: 34,36 tỷ đồng

– Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5%/năm

Đại hội cũng thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

– Giá trị sản xuất: 315,00 ty đồng

– Doanh thu: 275,00 tỷ đồng

– Lợi nhuận trước thuế: 22,5 tỷ đồng

– Tỷ lệ chi trả cổ tức: 3,6%/năm

Đại hội đồng cổ đông cũng đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch năm 2020 cụ thể như sau:

– Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

– Chủ động quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế, ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng có giá trị lớn thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.

Đại hội đồng cổ đông cũng đã biểu quyết 100% thông qua các nội dung làm việc tại đại hội.