Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Ngày 24/4, tại hội trường tầng 8 trụ sở VNCC đã diễn ra Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP.

Theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông và đại diện theo ủy quyền nắm giữ cho 93,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Đại hội bầu Ban chủ tọa điều hành đại hội gồm 5 thành viên:

1. Ông Thân Hồng Linh – Chủ tịch HĐQT

2. Ông Trần Đức Toàn – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

3. Bà Nguyễn Thị Tố Trinh – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

4. Ông Nguyễn Lâm Cường – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

5. Ông Trần Bình Trọng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

Ông Thân Hồng Linh – Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

Năm 2017, năm đầu tiên hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, kết quả hoạt động của toàn Tổng công ty vượt kế hoạch năm 2017 đặt ra; tăng trưởng cao hơn so với năm 2016 trong tất cả các lĩnh vực. Hoạt động của Tổng công ty đã hoàn thành các mục tiêu được Đại hội đồng cổ đông thông qua: Hội đồng quản trị đã họp và ban hành 101 Nghị quyết và các Quyết định, văn bản phê duyệt; giao kế hoạch Sản xuất kinh doanh và đầu tư dự án năm 2017 của Tổng công ty, xây dựng kế hoạch năm 2016 – 2020; phê duyệt và giao kế hoạch SXKD năm 2017 của Tổng công ty và các đơn vị thành viên, làm cơ sở để thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017. Công tác đầu tư xây dựng của Tổng công ty cũng như các Công ty thành viên được thực hiện đúng quy trình, tiến độ và báo cáo thường xuyên thông qua các buổi họp giao ban định kỳ tại các Công ty thành viên nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của đơn vị.

Thực hiện công tác sau cổ phần hóa, HĐQT đã chỉ đạo đưa cổ phiếu Tổng công ty lên sàn UPCOM theo đúng quy định và nghĩa vụ của Công ty đại chúng. Hiện nay công tác định giá các khoản đầu tư và xây dựng phương án bán đã được Hội đồng quản trị thuê 02 đơn vị tư vấn thực hiện với mục tiêu đảm bảo đúng quy định của pháp luật, bảo toàn và tối đa hóa lợi ích cao nhất của Tổng công ty và theo đúng lộ trình thoái vốn Bộ Xây dựng đã đề ra.

HĐQT xác đinh: 2018 là năm bản lề của Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; trên cơ sở tiếp tục duy trì và phát huy sự chủ động nắm bắt mọi tình hình, quyết liệt và linh động trong công tác điều hành để tiếp tục thực hiện kế hoạch tái cơ cấu một cách toàn diện các mặt hoạt động để năng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Thay mặt Ban Tổng giám đốc, TGĐ Trần Đức Toàn đọc báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Tất cả các chỉ tiêu năm 2017 đều đạt và vượt kế hoạch. VNCC cũng đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu năm, đặc biệt thực hiện thành công các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 giao.

Tổng công ty luôn duy trì được sự tin tưởng của các khách hàng bao gồm khách hàng truyền thống và các khách hàng mới. Bên canh đó, VNCC tích cực triển khai công tác tìm kiếm mở rộng thị trường, đã ký kết các biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác với các đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới như GMP, Callison RTKL, DWP.

Các đơn vị trong Tổng công ty đã tham gia thi tuyển 33 phương án, trong đó có 2 phương án đạt giải nhất, 1 phương án đạt giải nhì (không có giải nhất), 1 phương án đạt giải nhì, 6 phương án được chủ đầu tư chọn ký hợp đồng. Năm 2017, Tổng công ty đã ký được các hợp đồng với tổng giá trị 374,1 tỷ đồng đạt 115,46%, doanh thu 267,66 tỷ đồng đạt 104,96 % so với kế hoạch.

Trong năm 2018, Ban TGĐ dự tính tích cực tìm kiếm công việc mới; đồng thời tập trung triển khai thực hiện tốt các hợp đồng đã ký; giữ vững và không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm tư vấn cho tất cả các bộ môn; Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống nội quy, quy chế, quy định quản lý nội bộ; Tăng cường kiểm soát nội bộ để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Tập trung đầu tư phát triển nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng công tác tư vấn; sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành theo hướng tinh gọn, chuyên môn hóa; nâng cao năng lực sản xuất của Tổng công ty.

Với mục tiêu và kế hoạch cụ thể đã được Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc trình bày, toàn thể đại hội đã biểu quyết 100% ý kiến thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 cũng như phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Đại hội cũng đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ; Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.

 

Ảnh: Các cổ đông góp ý cho Đại hội