Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Sáng nay, ngày 11 tháng 3 năm 2020, Tổng Công ty đã tổ chức trao quyết định bổ nhiệm phó giám đốc văn phòng Dự án, văn phòng Kiến trúc 3, văn phòng Kiến trúc 4 . Theo đó:

Quyết định số 43/QĐ-VNCC ngày 28/2/2020 quyết định: Bà Doãn Thị Vân – Cán bộ Văn phòng Kiến trúc 4 giữ chức Phó Giám đốc Văn phòng Kiến trúc 4.

Quyết định số 44/QĐ-VNCC ngày 28/2/2020 quyết định: Bà Hoàng Quỳnh Ngọc – Cán bộ Văn phòng Kiến trúc 4 giữ chức Phó Giám đốc Văn phòng Kiến trúc 4.

Quyết định số 45/QĐ-VNCC ngày 28/2/2020 quyết định: Ông Đào Thế Sơn – Cán bộ Văn phòng Dự án giữ chức Phó Giám đốc Văn phòng Dự án.

Quyết định số 46/QĐ-VNCC ngày 28/2/2020 quyết định: Ông Trần Tuấn Anh – Cán bộ Văn phòng Kiến trúc 5 giữ chức Phó Giám đốc Văn phòng Kiến trúc 3.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2020.