Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Sáng nay, ngày 19/4/2017, Đảng ủy Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam đã tổ chức buổi sinh hoạt chính trị, triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 khó XII và các Nghị quyết của Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương.

Sáng nay, ngày 19/4/2017, Đảng ủy Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam đã tổ chức buổi sinh hoạt chính trị, triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 khó XII và các Nghị quyết của Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương.

Hơn 100 Đảng viên của 16 chi bộ Đảng trực thuộc đã tham dự buổi sinh hoạt.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (gọi tắt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đây là Nghị quyết đặc biệt quan trọng để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, và cũng nhằm thực hiện triển khai tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng”.

Ảnh: Đ/c Trần Bình Trọng, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty

Những nội dung cơ bản của Nghị quyết trung ương 4 khóa XII đã được phổ biến cho toàn thể Đảng viên của Tổng Công ty nghiên cứu, học tập trong đó chỉ rõ 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống và 9 biểu hiện về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nghị quyết Trung ương 4 đã nhận diện khá đầy đủ, sắc nét về thực trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thể hiện quan điểm nhất quán của Đảng là: nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật, để qua đó mỗi cá nhân và tổ chức trong Đảng có thể tự liên hệ và rèn luyện bản thân.

Tại buổi sinh hoạt, các Đảng viên cũng đã được phổ biến những nội dung chính của các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương gắn với việc thực hiện Nghị quyết trung ương 4 bao gồm:

  • Nghị quyết 04-NQ/ĐUK về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng bộ các cơ quan nhà nước
  • Nghị quyết 05-NQ/ĐUK về đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hó” trong nội bộ
  • Nghị quyết 06-NQ/ĐUK về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty, đồng chí Đặng Kim Khôi nhấn mạnh: trên cơ sở những nội dung chính của Nghị quyết trung ương 4 khóa XII và các nghị quyết của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, các chi ủy trực thuộc Đảng ủy Tổng Công ty sẽ tiếp tục triển khai, tổ chức các buổi sinh hoạt chi bộ, quán triệt các nội dung đồng thời cần xây dựng các chương trình hành động cụ thể của từng đơn vị gắn với chức năng nhiệm vụ của phòng ban, đơn vị mình, có như vậy nghị quyết mới được triển khai một cách hiệu quả và thiết thực…

Ảnh: Đ/c Đặng Kim Khôi – Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty

Là một tổ chức Đảng nhiều năm trong sạch vững mạnh với hơn 100 cán bộ đảng viên, Đảng bộ Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam luôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị. Đảng ủy Tổng Công ty tổ chức thường xuyên các buổi sinh hoạt, học tập quán triệt Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và triển khai thực hiện các chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng nhằm tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, thành công trong hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng phát triển Tổng Công ty trong nhiệm kỳ mới.