Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Xác định việc áp dụng ISO là nhu cầu cấp thiết đối với mọi doanh nghiệp, tổ chức để thích ứng với quá trình toàn cầu hóa và còn để cạnh tranh trong việc đấu thầu… Vì vậy tiếp tục kế hoạch đào tạo tại chỗ của VNCC năm 2011, sáng ngày 18.08.2011 tại Hội trường Tổng Công ty có bài giảng về Quy trình ISO. Những nội dung cơ bản bao gồm:

Xác định việc áp dụng ISO là nhu cầu cấp thiết đối với mọi doanh nghiệp, tổ chức để thích ứng với quá trình toàn cầu hóa và còn để cạnh tranh trong việc đấu thầu… Vì vậy tiếp tục kế hoạch đào tạo tại chỗ của VNCC năm 2011, sáng ngày  18.08.2011 tại Hội trường Tổng Công ty có bài giảng về Quy trình ISO. Những nội dung cơ bản bao gồm:

 

1.   Chương I : Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 9001:2008

·      Các định nghĩa theo ISO 9000: 2000

·      Tám nguyên tắc về quản lý chất lượng

·      Các lợi ích chủ yếu khi áp dụng ISO 9001:2008

·      Các quy tắc cơ bản để xây dựng và áp dụng ISO : 9000

·      Các giai đoạn xây dựng Hệ thống quản lý chat lượng theo ISO 9000

·      Một số khó khăn trở ngại khi xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO

2.    Chương II : Soạn thảo văn bản của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 :2008

·         Mục đích

·         Hệ thống văn bản

·         Các nguyên tắc cơ bản khi soạn thảo hệ thống văn bản

3.    Chương III : Soạn thảo các văn bản theo tiêu chuẩn ISO 9001 :2008

·         Sổ tay chất lượng

·         Quy trình quản lý chất lượng

·         Các tài lieu jcaaps thứ 3

·         Các hồ sơ chất lượng

4.    Chương IV : Nội dung của tiêu chuẩn ISO 9001 :2008

·         Hệ thống quản lý chat lượng : yêu cầu chung; yêu cầu về hệ thống tài liệu (khái quát, sổ tay chất lượng, kiểm soát tài liệu, kiểm soát hồ sơ )

·         Trách nhiệm của lãnh đạo ; cam kết của lãnh đạo, hướng vào khách hang, chính sách chất lượng, hoạch định ( mục tiêu chất lượng, hoạch định hệ thống quản lý chất lượng), trách nhiệm quyền hạn và trao đổi thông tin (trách nhiệm và quyền hạn, đại diện của lãnh đạo, trao đổi thong tin nội bộ), xem xét của lãnh đạo (khái quát, đầu vào của việc xem xét, đầu ra của việc xem xét)

·         Quản lý nguồn lực : cung cấp nguồn lực, nguồn nhân lực ( khái quát, năng lực, nhân thức và đào tạo, cơ sở hạ tầng, môi trường làm việc)

·         Tạo sản phẩm : hoạch định việc tạo sản phẩm, các quá trình liên quan đến khách hàng (xác định các yêu cầu lien quan đến sản phẩm, xem xét các yêu cầu liên quan đến sản phẩm, trao đổi thông tin với khách hàng), thiết kế và phát triển (hoạch định thiết kế và phát triển, đầu vào của thiết kế và phát triên, đầu ra của thiết kế và phát triển, xem xét thiết kế và phát triển, kiểm tra xác nhân thiết kế và phát triển, xác nhận giá trị sử dụng của thiết kế và phát triển, kiểm soát thay đổi thiết kế và phát triển), mua hàng ( quá trình mua hàng, thong tin mua hàng, kiểm tra xác nhận sản phẩm mua vào,sản xuất và cung cấp dịnh vụ ( kiểm soát sản xuất và cung cấp dich vụ, xác nhận giá trị sử dụng của các quá trình sản xuất và cung cấp dich vụ, nhận biết và xác định nguồn gốc, tài sản của khách hàng, bảo toàn sản phẩm, kiểm soát thiết bị theo dõi và đo lường).

·         Đo lường phân tích và cải tiến : khái quaatstheo dõi và đo lường ( sự thỏa mãn của khách hàng, đánh giá nội bộ, theo dõi và đo lường các quá trình, theo dõi và đo lường sản phẩm, kiểm soát sản phẩm không phù hợp, phân tích dữ liệu), cải tiến (cải tiến thường xuyên, hành động khắc phục, hành động phòng ngừa).

Trên đây là toàn bộ những nội dung cơ bản của hệ thống ISO. Sauk hi kết thúc bài thuyết trình có phần kiểm tra đánh giá kết quả nhận thức của các cán bộ tham gia. đào tạo.