Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

BỘ XÂY DỰNG BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY MẸ – TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                     Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2016 THÔNG BÁO […]

BỘ XÂY DỰNG

BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA

CÔNG TY MẸ – TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 

 

 

          Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2016

THÔNG BÁO

Mời nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần để thực hiện cổ phần hóa

Công ty mẹ – Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC)

Thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 14/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Phương án cổ phần hóa chuyển thành công ty cổ phần Công ty mẹ – Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam; Quyết định 980/QĐ-BXD ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam; Quyết định số 327/QĐ-BXD ngày 07/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Thực hiện bán cổ phần lần đầu của Công ty mẹ – Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam;

Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC) xin thông báo mời quý nhà đầu tư quan tâm hợp tác và đầu tư dưới hình thức là nhà đầu tư chiến lược của Tổng công ty VNCC, như sau:

1. Tên, địa chỉ của doanh nghiệp cổ phần hoá

– Tên doanh nghiệp: Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam

– Địa chỉ: Số 243 Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.  

– Điện thoại: (84-4) 37667463          Fax: (84-4) 37667464

– Website: www.vncc.vn

2. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu

Tư vấn đầu tư xây dựng; Tổng thầu tư vấn; Tổng thầu EPC (quy hoạch, thiết kế, cung cấp thiết bị vật tư và xây lắp) công trình dân dụng, công nghiệp, nông thôn, giao thông, thủy lợi, công trình hạ tầng đô thị, khu công nghiệp, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, công trình cảng, công trình điện, điện hạt nhân; Tư vấn quản lý; Kiểm tra và phân tích kỹ thuật; Xử lý nền móng các loại công trình; Khai thác nước ngầm; Kinh doanh văn phòng cho thuê, kinh doanh bất động sản; Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực về linh vực tư vấn xây dựng; Nghiên cứu khoa học, nghiên cứu và phát triển công nghệ trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, xây dựng.

3. Vốn điều lệ

– Vốn điều lệ: 357.744.480.000 đồng.

– Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

– Tổng số lượng cổ phần: 35.774.448 cổ phần; trong đó

+ Cổ phần nhà nước: 18.244.968 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ (năm 2018, đề xuất Thủ tướng Chính phủ bán tiếp phần vốn nhà nước còn nắm giữ tại Tổng công ty VNCC).

+ Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011: 1.779.500 cổ phần, chiếm 4,97% vốn điều lệ;

+ Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 8.943.612 cổ phần, chiếm 25% vốn điều lệ;

+Cổ phần bán đấu giá công khai tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội 6.806.368 cổ phần, chiếm 19,03% vốn điều lệ.

4. Về tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần; Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 và Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; Quyết định số 327/QĐ-BXD ngày 07/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Thực hiện bán cổ phần lần đầu của Công ty mẹ – Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam.

Nhà đầu tư chiến lược phải đáp ứng đủ các tiêu chí như sau:

4.1. Tiêu chí chung

– Nhà đầu tư chiến lược là các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài có năng lực tài chính và có cam kết bằng văn bản của người có thẩm quyền trong việc gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp sau cổ phần hóa về: chuyển giao công nghệ mới; đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính; quản trị doanh nghiệp; phát triển thị trường trong lĩnh vực tư vấn thiết kế và chuyên sâu về triển khai concept, kiến trúc, kết cấu, mep…

– Nhà đầu tư chiến lược không được chuyển nhượng số cổ phần mua trong thời hạn tối thiểu 05 năm, kể từ ngày công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Trường hợp đặc biệt cần chuyển nhượng số cổ phần này trước thời hạn trên thì phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

– Không thực hiện giao dịch nào với VNCC sau cổ phần hóa dẫn đến xung đột lợi ích và tạo ra sự độc quyền hoặc cạnh tranh không lành mạnh với khách hàng, nhà đầu tư khác của VNCC sau cổ phần hóa.

4.2. Tiêu chí cụ thể

– Về năng lực tài chính:

+ Tình hình tài chính lành mạnh, tại thời điểm nộp hồ sơ không có nợ quá hạn và lỗ lũy kế, doanh nghiệp không vi phạm pháp luật.

+ Chứng minh có đủ nguồn vốn mua cổ phần tối thiểu bằng số vốn góp theo đăng ký tham gia cổ đông chiến lược;

+ Hoạt động kinh doanh có lãi (thể hiện trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong các năm 2013, 2014, 2015 trước khi đăng ký tham gia).

+ Không là nhà đầu tư chiến lược hoặc cổ đông lớn sở hữu từ 5% vốn điều lệ tại bất kỳ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam tại thời điểm đăng ký tham gia là nhà đầu tư chiến lược;

+ Không thực hiện các giao dịch nào với công ty khác, mà các giao dịch này dẫn đến xung đột lợi ích với VNCC.

– Có thời gian hoạt động tối thiểu 5 năm tính từ thời điểm đăng ký tham gia cổ đông chiến lược;

– Là nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu 1.790.000 cổ phần, chiếm 5% vốn điều lệ;

– Có cam kết bằng văn bản của người có thẩm quyền về các nội dung sau:

+ Đảm bảo sự phát triển ổn định, tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển đến năm 2020 của VNCC đã được Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt;

+ Sử dụng lao động trong Phương án cổ phần hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và cam kết hỗ trợ đào tạo lại người lao động hiện có để đáp ứng được yêu cầu của công việc;

+ Tôn trọng mọi hoạt động của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội trong doanh nghiệp theo Điều 6, Luật Doanh nghiệp hiện hành.

– Ngoài các tiêu chí nêu trên, nhà đầu tư nước ngoài phải có tài khoản tại một trong các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam, mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần đều phải thông qua tài khoản này; có văn bản ủy quyền (Hợp đồng ủy quyền, hợp đồng ủy thác, hợp đồng chỉ định đầu tư) nếu ủy quyền cho tổ chức đại diện tại Việt Nam thực hiện mua cổ phần.

5. Phương thức bán, trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư chiến lược

– Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 8.943.612 cổ phần, chiếm 25% vốn điều lệ

5.1. Phương thức bán

– Bán thỏa thuận trực tiếp sau khi bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng. Trường hợp có hơn 03 (ba) nhà đầu tư đủ điều kiện đăng ký tham gia hoặc tổng số cổ phần các nhà đầu tư đăng ký mua lớn hơn số cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược theo phương án cổ phần hóa đã được phê duyệt thì tổ chức bán đấu giá giữa các nhà đầu tư đủ điều kiện đã đăng ký theo quy định.

– Giá bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược là giá bán do Ban chỉ đạo cổ phần hóa thỏa thuận (đối với trường hợp bán thỏa thuận) hoặc giá nhà đầu tư chiến lược đặt mua được xác định là trúng thầu của cuộc đấu giá giữa các nhà đầu tư chiến lược (đối với trường hợp bán đấu giá giữa các nhà đầu tư chiến lược) nhưng không thấp hơn giá đấu thành công thấp nhất của cuộc đấu giá công khai.

5.2. Trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:

– Bước 1: Bộ Xây dựng và Tổng công ty VNCC đăng thông báo trên website mời nhà đầu tư quan tâm, tìm hiểu để trở thành cổ đông chiến lược.

– Bước 2: Bộ Xây dựng công bố Quyết định Tiêu chí, trình tự lựa chọn, phương thức bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược và thời hạn nộp hồ sơ (đăng trên Website của Bộ Xây dựng và của Tổng công ty VNCC) ngay sau khi Quyết định có hiệu lực.

– Bước 3: Nhà đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ (01 gốc và 01 bộ sao) tại Bộ Xây dựng (đầu mối là Vụ Quản lý doanh nghiệp) hoặc tại Tổng công ty VNCC. Hồ sơ bao gồm: Văn bản đăng ký tham gia là cổ đông chiến lược; Văn bản cam kết gắn bó lợi ích lâu dài và hỗ trợ cho Tổng công ty VNCC sau khi cổ phần hóa; Báo cáo tài chính được kiểm toán của các năm 2013, 2014, 2015; Hồ sơ năng lực của doanh nghiệp. Thời hạn nhà đầu tư nộp hồ sơ: sau 07 ngày kể từ ngày Tổng công ty VNCC thực hiện xong bán cổ phần lần đầu.

– Bước 4: Tổng công ty VNCC có trách nhiệm tiếp nhận/ tổng hợp hồ sơ; tiến hành đánh giá, đề xuất lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược và báo cáo Ban Chỉ đạo cổ phần hóa. Ban Chỉ đạo cổ phần hóa/ Vụ Quản lý doanh nghiệp chủ trì thẩm định, trình Bộ Xây dựng xem xét, phê duyệt danh sách nhà đầu tư chiến lược, số lượng cổ phần bán và giá bán cho các nhà đầu tư chiến lược.

– Bước 5: Căn cứ quyết định phê duyệt danh sách nhà đầu tư chiến lược, số lượng cổ phần được bán và giá bán cho nhà đầu tư chiến lược đã được Bộ Xây dựng phê duyệt, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa/ Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty VNCC và các nhà đầu tư tiến hành đàm phán, thỏa thuận và ký kết hợp đồng mua/bán cổ phần theo quy định của pháp luật.

6. Các nội dung khác

Nhà đầu tư chiến lược có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và liên hệ theo các địa chỉ như sau:

– Vụ Quản lý doanh nghiệp – Bộ Xây dựng

+ Địa chỉ: số 37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội;

+ Điện thoại: 04.39760539, số máy lẻ 204

+ Website: http://xaydung.gov.vn

+ Email: qldn.bxd@gmail.com

– Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC)

+ Địa chỉ: Số 243 Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.  

+ Điện thoại: (84-4) 37667463                   Fax: (84-4) 37667464

+ Website: www.vncc.vn

– Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt

+ Trụ sở chính: Tầng 15, Tháp tài chính Bitexco, Số 2 Hải Triều, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh; Điện thoại: (+84) 8 3914 3588; Fax: (+84) 8 3914 3209

+ Chi nhánh Hà Nội: Tầng 6, 109 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại: (+84) 4 6262 6999; Fax: (+84) 4 6278 2688

+ Website: vcsc.com.vn

Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý nhà đầu tư./

Nơi nhận:

– Như trên;

– Bộ trưởng (để b/c);

– Trưởng ban chỉ đạo CPH (để b/cáo);

– Lưu BCĐ, QLDN (S2b).

 

TM. BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA

THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO

 

 

 

 

 

VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Đậu Minh Thanh