Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Thực hiện Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết và Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 7/3/2017 của hội đồng quản trị Tổng Công ty tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP, Tổng Công ty tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông:

THÔNG BÁO

Chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký lưu ký cổ phiếu tập trung tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

 

     Thực hiện Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết và Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 7/3/2017 của hội đồng quản trị Tổng Công ty tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP, Tổng Công ty tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông:

  1. Tổng Công ty thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên thị trường UPCOM (sàn giao dịch chứng khoán của Công ty đại chúng chưa niêm yết);
  2. Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký tập trung tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam: đến trước 17 giờ ngày 16/3/2017;
  3. Cổ phiếu Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP sẽ tạm ngừng chuyển nhượng kể từ thời điểm chốt danh sách cổ đông cho đến khi chính thức được giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
  4. Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP đề nghị các cổ đông bổ sung/ cập nhật/ điều chỉnh các thông tin về cổ đông (theo mẫu đính kèm) để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đăng ký lưu ký chứng khoán, đăng ký giao dịch cổ phiếu tại HNX và các giao dịch chuyển nhượng của cổ đông theo chỉ dẫn:
  • Thời gian cập nhật thông tin từ ngày 9/3/2017 đến ngày 15/3/2017
  • Địa điểm: Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam, tầng 6 toàn nhà Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
  • Liên hệ: Ms Thủy – Phòng Kế hoạch và Đầu tư
  • Điện thoại: 04.37667471

Sau thời hạn nêu trên, Tổng Công ty không chịu trách nhiệm khi có phát sinh vướng mắc trong quá trình giao dịch của cổ đông.

Trân trọng thông báo . /.

 

Nơi nhận:                                                                                             TỔNG GIÁM ĐỐC (Đã ký)

– Như trên;

– HĐQT, BGĐ, BKS;

– Lưu VP, KHĐT;