Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Bộ Xây dựng vừa công bố số liệu về doanh nghiệp xây dựng thành lập mới và giải thể, đóng cửa năm 2013.

Theo đó, trong năm 2013, tổng số doanh nghiệp ngành xây dựng đăng ký thành lập mới là 10.635 doanh nghiệp, trong khi đó, tổng số doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc giải thể là 10.077 doanh nghiệp.

Giá trị sản xuất ngành xây dựng năm 2013 (chưa bao gồm sản xuất vật liệu xây dựng) theo giá hiện hành ước đạt 770.400 tỷ đồng. Giá trị sản xuất xây dựng năm 2013 theo giá so sánh 2010 ước tính đạt 626.900 tỷ đồng, tăng 6,2% so với năm 2012.

Tất cả các tổng công ty nhà nước thuộc Bộ Xây dựng đã hoàn thành việc xây dựng, trình phê duyệt đề án tái cơ cấu. Qua quá trình cổ phần hóa, giá trị phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp đã tăng thêm được 2.096,77 tỷ đồng; số lao động được sắp xếp lại là 5.602 người; đồng thời đã xử lý nhiều vấn đề tồn tại về tài sản, tài chính, lao động, đất đai.

Đ.Minh

Nguồn: tinnhanhchungkhoan.vn