Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Sáng nay, ngày 8 tháng 1 năm 2020, Đảng bộ Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Bộ Xây dựng, Đảng bộ Tổng công ty đã thực hiện tốt chức năng là hạt nhân chính trị lãnh đạo tuyên truyền và vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng trong công ty thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệ và các quy chế, quy định của Tổng công ty, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh.

Cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; chủ động, tích cực tham mưu cho Thủ trưởng đơn vị, Ban Lãnh đạo Tổng Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; đề xuất nhiều giải pháp quan trọng trong công tác chính trị và sản xuất kinh doanh; nội dung và chất lượng tham mưu ngày càng được nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Cán bộ, đảng viên luôn vững vàng lập trường, tư tưởng trong thực hiện nhiệm vụ được giao, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo trong công tác, góp phần thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác của đảng bộ, cơ quan.

Công tác lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị

Với sự đoàn kết nhất trí cao giữa Đảng uỷ với Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc Tổng công ty trong việc lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể CBCNV Tổng công ty duy trì ổn định sản xuất, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2019:

Tổng giá trị sản xuất 308,9 tỷ đồng – đạt 103% kế hoạch đề ra

Doanh thu 272 tỷ đồng – đạt 100,7% kế hoạch đề ra

Lợi nhuận 29 tỷ đồng – đạt 130,6% kế hoạch đề ra

Song song với việc tích cực tìm kiếm công ăn việc làm, Đảng ủy Tổng công ty cũng chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc luôn quan tâm đến việc chuẩn bị đội ngũ cán bộ làm việc có chất lượng, năng suất, hiệu quả cao, đủ sức cạnh tranh trong cơ chế thị trường, giữ vững và phát huy mạnh mẽ hơn nữa thương hiệu VNCC bằng các biện pháp như: Tổ chức kiểm tra trình độ chuyên môn và ngoại ngữ đối với các KTS, KS trẻ; Khuyến khích các cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn và ngoại ngữ …

Đảng uỷ đã phối hợp với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty thực hiện quy chế dân chủ, các quy chế của Tổng Công ty, đặc biệt là quy chế giao khoán sản phẩm, đảm bảo quyền lợi hợp lý của người lao động.

Công tác xây dựng đảng

Trong năm 2019, Đảng ủy Tổng Công ty đã xây dựng Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9, 10 khóa XII và Chương trình hành động thực hiện. Đảng ủy Tổng Công ty tổ chức Hội nghị quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9, 10 khóa XII.

Tổ chức quán triệt đến từng chi bộ, thống nhất nhận thức của cán bộ, đảng viên và người lao động trong Tổng Công ty về chủ trương của Đảng trong tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và đoàn thể chính trị – xã hội; phát huy quyền làm chủ của người lao động. Sắp xếp lại lao động gắn với tinh giảm lao động quản lý, phục vụ, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, người lao động.

Các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc thực hiện Nghị quyết của Đảng; Đảng ủy Tổng Công ty đã thường xuyên và dưới nhiều hình thức thực hiện công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị thông qua sinh hoạt chi bộ, nói chuyện chuyên đề, đi thực tế hoặc qua các buổi giao ban, họp triển khai nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, phối hợp và phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể trong công tác chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đoàn viên, người lao động trong cơ quan đơn vị. Từ đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và người lao động về trách nhiệm đối với nhiệm vụ chính trị được tăng cường, tinh thần đoàn kết trong nội bộ được duy trì và giữ vững. Thường xuyên phổ biến, tuyên truyền đối với các Đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ, đảm bảo Đảng bộ Tổng công ty trong sạch, vững mạnh, lập trường rõ ràng.

Kết quả đánh giá chất lượng Đảng viên

Trong năm 2019 vừa qua, Đảng bộ Tổng công ty đã tổ chức kết nạp cho 04 quần chúng ưu tú, chuyển Đảng chính thức cho 08 đảng viên dự bị. Cử đi học lớp nhận thức về Đảng cho 13 quần chúng.

Năm 2019, Đảng bộ Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam luôn nỗ lực thực hiện các mục tiêu đã đặt ra trong kế hoạch đầu năm. Kết quả đánh giá chất lượng chi bộ, Đảng viên năm 2019 tại Đảng bộ Tổng công ty cụ thể như sau:

Đối với tập thể:

– Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Đảng bộ Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP

– Chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 10 chi bộ.

– Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ: 07 chi bộ

Đối với cá nhân:

– Đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 21 Đảng viên

– Đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 83 Đảng viên

– Đảng viên Hoàn thành nhiệm vụ: 02 Đảng viên

– Đảng viên không đánh giá chất lượng: 01 Đảng viên – Mới kết nạp tháng 12/2019.

Năm 2019, Đảng bộ Tổng Công ty đã đạt được kết quả hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ chính trị, được các bộ, ngành đánh giá cao, qua đó nâng cao vị thế của Tổng Công ty. Đồng thời, Tổng Công ty cũng tăng cường nề nếp, kỷ cương, kỷ luật lao động, tăng cường đoàn kết nội bộ cũng như tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp và nhân văn.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ cũng còn có những hạn chế

Chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc cần phải được nâng cao hơn nữa, nội dung sinh hoạt cần phong phú và thiết thực gắn với nhiệm vụ chuyên môn được giao, cần duy trì và thường xuyên thực hiện việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên trong buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đã được phân công tháng trước.

Một số đảng viên chưa mạnh dạn trong công tác phê bình và tự phê bình, việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa thực sự đi vào chiều sâu và gắn kết với hoạt động chuyên môn.

Nguyên nhân của những hạn chế trên là do đội ngũ lãnh đạo cấp ủy, đặc biệt là cấp ủy chi bộ đa phần là làm công tác kiêm nhiệm, cần được nâng cao hơn nữa về nghiệp vụ về công tác Đảng.

 Phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020

Phát huy những kết quả đạt được và xác định những mặt còn hạn chế trong năm 2019 vừa qua, Đảng ủy Tông Công ty đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ giải pháp cụ thể cho năm 2020:

– Tăng cường lãnh đạo công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đổi mới phương pháp, cải tiến cách thức, hình thức tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng theo hướng ngày càng thiết thực và hiệu quả.

– Thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt đảng, triển khai có hiệu quả hơn nữa theo quy định Điều lệ Đảng.

– Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác đảng giúp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên.

– Tập trung chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã được Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đề ra.

– Chỉ đạo công tác tổ chức Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập VNCC.

– Năm 2020, Đảng bộ Tổng công ty phấn đầu là Đảng bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với 100% Đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

– Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, của Đảng ủy Bộ Xây dựng về cải cách hành chính để triển khai phù hợp tại Đảng bộ Tổng Công ty;

– Năm 2020, Đảng bộ Tổng công ty dự kiến sẽ kết nạp cho 06 quần chúng ưu tú, chuyển Đảng chính thức cho 04 Đảng viên dự bị. Cử đi học lớp nhận thức về Đảng cho 15 quần chúng ưu tú.

– Tổ chức tốt đại hội các chi bộ và Đại hội Đảng bộ Tổng công ty, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc.