Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Ngành Xây dựng bước vào thực hiện kế hoạch năm 2020 trong bối cảnh Việt Nam nói riêng và toàn thế giới nói chung đang bị  tác động lớn bởi đại dịch Covid-19: Hoạt động xây dựng và thị trường bất động sản trầm lắng. Ngành xây dựng 6 tháng đầu năm 2020 tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước, chỉ cao hơn mức tăng 0,11% và 2,41% của 6 tháng đầu năm 2011 và 2012 trong giai đoạn 2011-2020. Do ảnh hưởng của của tình hình chung, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Từ tình hình trên, 6 tháng đầu năm Tổng công ty đã có những giải pháp phù hợp cho từng hoạt động cụ thể và dẫn dắt các đơn vị tích cực duy trì và tổ chức sản xuất.

  Hoạt động sản xuất kinh doanh

Sản lượng tìm việc của Công ty mẹ – VNCC tính đến hết tháng 6/2020 đạt 172,63 tỷ đồng đạt 49,3 % kế hoạch, bằng 104,6% so với cùng kỳ 2019 và có chiều hướng tốt lên so với những tháng đầu năm.

Giá trị sản xuất ước đạt 141,90 tỷ đồng chiếm 45,0% kế hoạch, bằng 79,9% so với cùng kỳ 2019.

Do tình hình kinh tế chung bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên chỉ tiêu tiền về chỉ đạt 106,28 tỷ đồng, chiếm 42,0% kế hoạch, bằng 86,1% so với cùng kỳ 2019. Các đơn vị đã tích cực tham gia đấu thầu, chào giá qua đó đã giành về nhiều hợp đồng, đóng góp đáng kể vào sản lượng tìm việc chung của toàn Tổng công ty.

 

 

        Về công tác kế hoạch

Ngay từ đầu năm, Tổng công ty đã sớm giao kế hoạch tại quyết định số 06/QĐ-VNCC ngày 13/1/2020 để các đơn vị khẩn trương chủ động tổ chức triển khai ngay từ tháng 1/2020. Đồng thời, để thúc đẩy và tạo động lực cho sản xuất, Tổng công ty ra thông báo số 51/TB-VNCC ngày 28/5/2020 phát động phong trào thi đua sản xuất nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Tổng công  ty.  Hướng tới sự đổi mới trong vận hành hệ thống sản xuất của Tổng công ty, hệ thống cán bộ kế hoạch được xây dựng để hỗ trợ hoạt động điều hành, điều phối sản xuất nhằm tăng tính chuyên nghiệp, hiệu quả và nâng cao năng suất của hệ thống sản xuất chung. Qua đó, công tác quản lý kế hoạch và điều hành sản xuất được phối hợp đồng bộ giữa Tổng Công ty và các đơn vị sản xuất.

Công tác tổ chức và quản lý nhân sự

Đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị, trong sáu tháng đầu năm, Tổng công ty đã tuyển thêm được 25 lao động; bổ nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc, 05 Giám đốc đơn vị, 06 Phó Giám đốc đơn vị, đảm ổn định công tác nhân sự

Các đơn vị tiếp tục duy trì quỹ lương để tạm ứng lương cho người lao động hàng tháng. Bình quân thu nhập của người lao động trong 6 tháng đạt khoảng 11,25 triệu đồng/tháng, tương đương với mức thu nhập cùng kỳ 2019.

        Công tác tài chính kế toán

Tổng công ty đã hoàn thành Báo cáo tài chính Quí IV/2019, Quý I/2020, thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 Công ty mẹ và hợp nhất, công bố thông tin theo quy định. Hoàn thành báo cáo các số liệu, chỉ tiêu tài chính năm 2019, 06 tháng đầu năm 2020 theo yêu cầu gửi Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Cục thống kê và các cơ quan quản lý Nhà nước. Hiện nay Tổng công ty đang thực hiện việc lập báo cáo tài chính văn phòng công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020 theo quy định. Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn kế toán các đơn vị  thực hiện công tác rà soát hóa đơn đầu vào bằng phần mềm tra soát của Tổng cục thuế, phiên bản 8.50.

        Công tác triển khai ứng dụng tin học vào Quản lý và Sản xuất

Website Tổng công ty hoạt động ổn định. Hệ thống mạng nội bộ, internet, các server hoạt động liên tục 24/24. Thường xuyên cập nhật, hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý Hợp đồng cho các đơn vị trực thuộc; cài đặt phần mềm diệt virus Kaspersky cho 410 máy trạm và máy chủ trong Tổng công ty.

Nhiều đơn vị tích cực triển khai ứng dụng Revit nhằm nâng cao hiệu quả thiết kế cũng như đáp ứng những yêu cầu từ phía chủ đầu tư.

Các hoạt động khác

Cùng với công tác quản lý các hoạt động chuyên môn, sản xuất kinh doanh, các công tác quan trị trụ sở, quản lý ISO, thu hồi công nợ được tập trung và thực hiện theo kế hoạch.

Nhìn chung, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 đạt được chưa cao và còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của các đơn vị và sự chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, đến thời điểm này hệ thống sản xuất vẫn được duy trì tốt. Thời gian tới đã có nhiều tín hiệu tốt về các dự án mới, các hợp đồng mới sẽ được ký kết. Công tác sáng tác, thi tuyển và đề xuất phương án vẫn được các đơn vị tích cực triển khai. Công tác xây dựng hệ thống quy trình, chuẩn hóa thủ tục đang được chú trọng thực hiện. Công tác tái cơ cấu, sắp xếp, bổ nhiệm nhân sự các đơn vị kịp thời. Bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại một số vấn đề cần lưu ý như chất lượng dịch vụ, chất lượng chuyên môn chưa tốt tại một số dự án, một số đơn vị cũng như mức thu nhập chưa cao, nguồn việc chưa đều.

Cũng trong 6 tháng, Tổng công ty đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Với những kết quả đạt được như trên, để đạt kế hoạch năm, trong 6 tháng cuối năm, Tổng công ty cần tiếp tục tích cực khai thác mở rộng thị trường, ký mới hợp đồng. Các đơn vị tập trung triển khai các hợp đồng đã ký để tăng sản lượng thực hiện và khối lượng công việc được nghiệm thu. Chú trọng công tác thu hồi vốn hợp đồng, thu hồi công nợ nhằm đảm bảo dòng tiền cho hoạt động SXKD và thu nhập của người lao động.