Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Ngày 27/7, Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC và các công ty thành viên) đã tổ chức Hội nghị giao ban Tổ hợp VC Group Quý II năm 2018. Các thành viên HĐQT của các thành viên trong VC Group đã đến tham dự Hội nghị.

Trong bối cảnh kinh tế xã hội tiếp tục trên đà phát triển, ngành Xây dựng vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khá, đạt 7,93%. Sau 6 tháng qua, với những nỗ lực của VC Group đã đem lại những kết quả đáng mừng.

Tình hình sản xuất của các thành viên cơ bản vẫn giữ ổn định, bám sát kế hoạch đề ra. Riêng với CDC, USCO, kết quả doanh thu đạt trên 80% so với kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất kinh doanh của Tổ hợp đạt 964,2 tỉ đồng, đạt 60,83% kế hoạch được giao, trong đó giá trị sản xuất kinh doanh hợp nhất đạt 66,27% kế hoạch, lợi nhuận hợp nhất đạt 31,45 tỉ đồng, tương đương 125,8% so với cùng kì.

Về công tác thoái vốn, thực hiện theo Quyết định 1232 QĐ-TTg về việc phe duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020, Tổng công ty tiếp tục thực hiện công tác theo đúng lịch tình đã đề ra. Hiện nay các Vụ chức năng của đang thẩm định để trình Bộ Xây dựng phê duyệt. Ngày 24/7 vừa qua, sau khi làm việc với Bộ Xây dựng, Tổng công ty đã ra văn bản số 83/VNCC-HĐQT về việc rà soát, kiểm tra, cập nhật lại giá trị cổ phần tại các công ty thành viên và báo cáo Tổng công ty trước ngày 27/7/2018.

 Công tác thu hồi công nợ của Tổng công ty gặp một số khó khăn, do nhiều chủ đầu tư không hoàn thành thanh toán sau khi hoàn thành công trình, nhiều dự án kí kết hợp đồng nhưng không thực hiện, hoặc có thực hiện nhưng không thanh toán tiền, dẫn đến nguồn tiền về kém, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người lao động và hoạt động sản xuất của các Thành viên.

Cũng tại Hội nghị, Tổ hợp đặt ra một số nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm. Về công tác sản xuất kinh doanh, Tổ hợp đặt mục tiêu tiếp tục tìm kiếm công việc, đặc biệt là các dự án thuộc diện được bố trí trong năm 2018, phấn đấu hoàn thành kết quả kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua. Trong thời gian tới, cần điều phối và đôn đốc các đơn vị đẩy mạnh công tác rà soát hợp đồng, thu hồi công nợ, kịp thời nắm bắt, hỗ trợ các thành viên cũng như trao đổi kinh nghiệm để tháo gỡ các khó khăn, hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra.

Về công tác cổ phần hóa, tập trung hoàn thành công tác bàn giao doanh nghiệp của công ty mẹ, tập trung triển khai hoàn thành công tác quyết toán bàn giao tư doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần, cũng như hoàn thành thoái vốn của Công ty mẹ và các công ty thành viên trong năm 2018 theo đúng tiến độ của ban chỉ đạo cổ phần hóa.