Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Chỉ còn vài ngày nữa sẽ kết thúc Quý I của năm 2011, Tổng Công ty đã tổ chức triển khai Hội nghị giao ban công tác về hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý cũng như những nội dung cần tập trung lưu ý cho quý II tiếp theo.

Chỉ còn vài ngày nữa sẽ kết thúc Quý I của năm 2011, Tổng Công ty đã tổ chức triển khai Hội nghị giao ban công tác về hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý cũng như những nội dung cần tập trung lưu ý cho quý II tiếp theo.

 

Trước khi nêu những nội dung cụ thể, Lãnh đạo Hội đồng thành viên đã điểm tình hình chung của kinh tế trong nước và thế giới ảnh hưởng đến đầu tư xây dựng và đặc biệt liên quan đến tư vấn xây dựng. Căn cứ quyết định số 136/QĐ-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng (phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển 5 năm 2011-2015 của Tổng Công ty tư vấn xây dựng Việt Nam), Tổng Công ty đã chủ động xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch chung và riêng cho nam nay. Tám trong 10 Công ty thành viên của VC Group đã được giao chỉ tiêu kế hoạch 2011 với mức tăng tối thiểu là 10% so với năm 2010.

 

Với trách nhiệm là Công ty Mẹ, VNCC gánh trách nhiệm rất lớn trong việc hoàn thành các mục tiêu của toàn Tổ hợp. Đi vào những nhiệm vụ cụ thể, Tổng Giám đốc đã nêu 7 nội dung cơ bản phải thực hiện:

 1. Công tác tổ chức:

Phải nhanh chóng tăng cường bổ sung nguồn cán bộ quản lý từ cấp Phó Tổng Giám đốc đến Kế toán trưởng và cán bộ quản lý đơn vị trực thuộc.

 

 1. Công tác sản xuất kinh doanh:

Mặc dù vướng vào những ngày Tết âm lịch Tân Mão, nhưng ngay từ đầu năm các đơn vị trong Tcty đã cố gắng tìm kiếm các hợp đồng công việc mới. Giá trị hợp đồng đạt 26,3% kế hoạch năm. Để thực hiện được chỉ tiêu cả năm, Tổng Công ty cần:

 • Hoàn chỉnh công tác giao KH năm 2011 cho các đơn vị. Với phương thức tính toán cải tiến của năm nay có xét yếu tố kích thích động viên nâng cao hiệu suất lao động, xét thưởng thi đua…
 • Phòng KHĐT phối hợp cùng các đơn vị nắm vững tiến độ các dự án trong từng tháng, từng quý.
 • Tiếp tục chuẩn hóa việc thương thảo hợp đồng, báo giá các dự án trong vai trò tổng thầu hoặc thầu phụ…Kiểm soát tốt hơn công tác đấu thầu.
 • Đẩy mạnh PR-Marketing coi đây là nội dung quan trọng, phối hợp với Lãnh đạo các đơn vị để cùng thực hiện.
 • Nghiệm thu đưa vào vận hành WEB nội bộ, duy trì diễn đàn nhằm hỗ trợ thúc đẩy truyền thông trong VNCC.

 

 1. Công tác Tài chính kế toán:
  • Xây dựng Kế hoạch tài chính năm 2011
 2. Tổ chức kiểm tra thực hiện các hoạt động tài chính của Chi nhánh
 3. Cập nhật thường xuyên các chế độ chính sách lien quan đến công tác TCKT
 4. Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010
 5. Rút kinh nghiệm công tác phân cấp hạch toán kế toán trong TCty.
  1. Công tác Hành chính, Quản trị- Nhân sự:

               Tuyển dụng: Năm 2011 cần phân đợt tuyển dụng (theo chuyên môn, theo nhu cầu của đơn vị…).  Các đơn vị rà soát khả năng thu hút nguồn nhân lực từ bên ngoài.

   Đào tạo: Xây dựng KH đào tạo chung cho toàn Tổ hợp VC Group, cho Khối chức năng, Marketing, đào tạo chuyên ngành chuyên sâu, ngoại ngữ, hội thảo…

               Nhân sự: đánh giá xem xét ký các Hợp đồng chuyên gia cân đối với nhu cầu và khả năng đóng góp.

               Cơ sở vật chất trang thiết bị: xem xét nâng cấp Server đáp ứng với nhu cầu sử dụng của Tcty; hoàn thành 02 đề tài để nghiệm thu chính thức đưa vào sử dụng ; mua sắm phần mềm quản lý văn phòng (chung của khối chức năng và riêng từng bộ phận)

 

 1. Công tác thi tuyển đấu thầu:

         Coi trọng thi tuyển cần đầu tư nhiều hơn (chất xám, thời gian, thiết bị, chi phí…) để nâng cao thương hiệu VNCC.

 

 1. Các hoạt động Văn hóa- Thể thao- Đoàn TNCS HCM:

         Tiếp tục phát huy thế mạnh truyền thống các hoạt động văn thể phục vụ tốt hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

 

 1. Các đề xuất khác:

         Nghiên cứu đề xuất các phương án trả lương tháng cho người lao động như VP.KT5, VP.DA…(những đơn vị có doanh thu cao) tạo điều kiện cho CBCNV gắn bó lâu dài với đơn vị và Tcty.

 

Tiếp theo các nội dung trên, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc đã phát biểu ý kiến. Các đơn vị nhất trí với chỉ tiêu kế hoạch được giao, đồng thời cũng đề nghị một số ý kiến:

 • Mỗi chuyên đề đã nêu cần tổ chức họp bàn riêng trao đổi cụ thể, đưa ra những giải quyết và biện pháp thực hiện.
 • Xây dựng tiêu chí đánh giá kiểm điểm, xét thi đua khen thưởng đối với lãnh đạo, CBCNV
 • Đẩy mạnh công tác KHKT phục vụ sản xuất kinh doanh của VNCC
 • Đưa PR-Marketing thành nhiệm vụ quan trọng nâng cao thương hiệu VNCC, hỗ trợ sản xuất.
 • Tổ chức đào tạo về Quy chuẩn, quy trình, quy phạm, quy định của VNCC
 • Vấn đề giải ngân các hợp đồng, thu hồi công nợ các HĐKT đã kết thúc ( xác định các khoản nợ khó đòi, nợ phải trả…)

 

               Lãnh đạo TCTy và HĐTV cũng bổ sung ý kiến: Quý II sẽ hoàn chỉnh chi phí giá TVTK và mong muốn sự đầu tư lơn hơn cho thi tuyển đấu thầu mà nòng cốt là Hội KTS, đồng thời nghiên cứu xây dựng quỹ phát tiển KHCN.

              

               Kết luận Hội nghị giao ban, TGĐ.Đặng Kim Khôi đã tổng hợp các nội dung và yêu cầu rut kinh nghiệm gửi tới các đơn vị những nội dung giao ban để nghiên cứu trước và co nhiều đóng góp ý kiến hơn nữa