Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Ngày 12/4/2017, Ủy Ban Chứng khoán nhà nước – Bộ Tài chính đã gửi công văn số 1908/UBCK-GSĐC về việc gia hạn thời gian công bố BCTC của VNCC chấp thuận cho Tổng Công ty được gia hạn thời gian công bố BCTC lập cho năm tài chính 2017