Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Tiếp tục chương trình kế hoạch đào tạo tại chỗ năm 2010, sáng ngày 15.07.2011 tại Hội trường Tổng Công ty đã triển khai bài về “Các bước thiết kế công trình xây dựng và quản lý dữ liệu trong quá trình thiết kế” do Phó Tổng Giám đốc, Ths.KTS. Nguyễn Huy Khanh trình bày bao gồm:

Tiếp tục chương trình kế hoạch đào tạo tại chỗ năm 2010, sáng ngày 15.07.2011 tại Hội trường Tổng Công ty đã triển khai bài về “Các bước thiết kế công trình xây dựng và quản lý dữ liệu trong quá trình thiết kế” do Phó Tổng Giám đốc, Ths.KTS. Nguyễn Huy Khanh trình bày bao gồm:

 

1.     Quản lý thiết kế :

·           Các bước thiết kế

·           Quy trình, quy định

·           Dự liệu

2.     Các loại đồ án Quy hoạch :

·         Đồ án Quy hoạch chung 1/10000 – 1/25000

·         Đồ án Quy hoạch phân khu 1/2000 – 1/5000

·         Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500

·         Đồ án Quy hoạch chuyên ngành Hạ tầng – Kỹ thuật

·         Đồ án thiết kế Đô thị

3.     Khung pháp lý của đồ án Quy hoạch :

·           Luật Quy hoạch 2009

·           Nghị định 37/2010/NĐ-CP

·           Nghị định 38/2010/NĐ-CP

·           Nghị định 39/2010/NĐ-CP

·           Thông tư 10/2010/TT-BXD

4.     Các loại thiết kế xây dựng công trình:

·         Thiết kế một bước

·         Thiết kế hai bước

·         Thiết kế ba bước

       Thiết kế ý tưởng – Thiết kế cơ sở – Thiết kế kỹ tuật – Thiết kế bản vẽ thi công

5.     Khung pháp lý của đồ án Thiết kế :

·         Luật Xây dựng

·         Nghị định 209/2004/NĐ-CP

·         Nghị định 49/2008/NĐ-CP

·         Thông tư 33/2009/TT-BXD

6.     Trình tự phối hợp các bộ môn :

·         Thiết kế Kiến trúc

·         Thiết kế Kết cấu

·         Thiết kế MEP

·         Các bộ môn đặc thù khác

7.     Thời gian thiết kế thực tế :

·         Lần 1

·         Lần 2

·         Lần N…

8.     Các bước thực hiện :

·         Dữ liệu đầu vào

·         Thực hiện bản vẽ

·         Hoàn thiện và in ấn

·         Lưu trữ

9.     Dữ liệu thiết kế : đầu vào

·         Từ Chủ đầu tư

·         Các bộ môn kỹ thuật và thầu phụ

·         Các TCXD áp dụng

·         Nhà thầu xây lắp

10.   Nội dung thể hiện cơ bản khi thực hiện bản vẽ :

·         Mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng

·         Các chi tiết

·         Thống kê

11.   Các quy định thể hiện bản vẽ :

·         Tên file

·         Khung tên

·         Dim, text

·         Thư viện hình, ký hiệu

·         Layer có thuộc tính

·         Nét in

12.   Nguyên tắc lưu trữ :

·         An toàn – Dễ tim kiếm – Dễ sử dụng – Dễ cập nhật – Bảo mật

·         Theo ngày, tháng, tuần

·         Theo Index

·         Theo dự án

·         Theo năm

13.   Hệ thống quy định của VNCC :

·         Quy định chung về bìa của hồ sơ và khung tên

·         Quy định chuẩn hóa thể hiện hồ sơ bản vẽ

·         Chuẩn hóa nội dung hồ sơ thiết kế

·         Thư viện E – Details

14.   Chặng đường phát triển nghề của KTS và KS:

·         Giai đoạn học nghề

·         Giai đoạn triển khai

·         Chủ trì bộ môn

·         Chủ nhiệm DA tyhieets kế

·         Chủ nhiệm dự án

Kết thúc phần thuyết trình, các học viên đặt câu hỏi và được giải đáp.