Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Sáng nay, 26/4/2017, Tông Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Đại diện Bộ Xây dựng, ông Phạm Văn Sơn – Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, cùng với hơn 300 cổ đông đại diện và được ủy quyền đại diện cho 409 cổ đông đã tới dự Đại hội.

Sáng nay, 26/4/2017, Tông Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Đại diện Bộ Xây dựng, ông Phạm Văn Sơn – Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, cùng với hơn 300 cổ đông đại diện và được ủy quyền đại diện cho 409 cổ đông đã tới dự Đại hội.

Theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, có 318 cổ đông và đại diện theo ủy quyền nắm giữ 35.521.848/35.774.448 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 99,29% tham dự đại hội.

Đại hội bầu Ban chủ tọa điều hành đại hội gồm 5 thành viên:

1. Ông Thân Hồng Linh – Chủ tịch Hội đồng thành viên

2. Ông Trần Đức Toàn – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

3. Bà Nguyễn Thị Tố Trinh – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

4. Ông Nguyễn Lâm Cường – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

5. Ông Trần Bình Trọng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

Ông Thân Hồng Linh – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị quý 4 năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

Theo đó, kết quả các chỉ tiêu quý 4 năm 2016 đều đạt và vượt trên 100% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất đã thông qua. Các chỉ số tài chính công ty mẹ đều được cải thiện hơn so với giai đoạn trước chuyển đổi, đảm bảo mức chia cổ tức đạt 4,1%/năm. Hoạt động của Hội đồng quản trị được tuân thủ theo Điều lệ của Tổng Công ty và pháp luật hiện hành. Các thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền hạn, nhiệm vụ theo Điều lệ và Đại hội đồng cổ đông giao.

Hội đồng quản trị đề ra định hướng hoạt động năm 2017 tiếp tục phát huy nguồn lực cho kế hoạch chiến lược phát triển 5 năm đầu chuyển đổi doanh nghiệp, hoạt động theo loại hình doanh nghiệp cổ phần. Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được của năm 2016, HĐQT đã đặt ra mục tiêu:

  • Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn đinh, bền vững, có tăng trưởng bình quan năm sau cao hơn năm trước trên các lĩnh vực hoạt động.
  • Xây dựng và quản lý điều hành Tổng Công ty theo mô hình công ty cổ phần thông qua các quy chế quản trị theo quy định của pháp luật.
  • Phát triển doanh nghiệp hoat động tư vấn xây dựng dân dụng, công nghiệp bền vững.
  • Tập trung chỉ đại các giải pháp để tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động và tăng khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp có cùng ngành nghề.

Để hoàn hành mục tiêu trên, Hội đồng quản trị đã xây dựng 5 nhiệm vụ trọng tâm trong quản trị điều hành năm 2017 và tin tưởng với sự đồng thuận, nhất trí cao của Đại hội đồng cổ đông, sự điều hành quyết liệt và giám sát các mục tiêu đặt ra của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc, cùng sự nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên, Tổng Công ty sẽ hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2017.

Thay mặt ban Tổng giám đốc, Tổng Giám đốc Trần Đức Toàn trình bày trước Đại hội báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý IV năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Ngay sau Đại hội đồng cổ đông lần thứ Nhất, ban Tổng giám đốc đã sát sao, tích cực làm việc với tất cả các đơn vị trực thuộc để nắm bắt tình hình thực tế, chỉ đạo hỗ trợ từng bước tháo gỡ các khó khăn của đơn vị sản xuất. Đặc biệt chú trọng tổ chức, phân công, điều hành các dự án lớn, quan trọng của Tổng Công ty. Phối hợp chặt chẽ từ Tổng Công ty đến các văn phòng chủ nhiệm và các chủ trì triển khai trực tiếp.

Bên cạnh công tác triển khai sản xuất kinh doanh, Ban Tổng giám đốc đã tập trung đẩy mạnh công tác Marketing và phát triển thị trường, tìm kiếm công việc; công tác tài chính kế toán công khai, minh bạch tuân thủ các quy định theo chế độ, chính sách kế toán hiện hành của Nhà nước, điều lệ và quy chế tài chính của Tổng Công ty; thực hiện tốt công tác tuyển dụng và đào tạo cán bộ, công tác đầu tư phát triển…

Với sự quản lý và điều hành sát sao của Ban Tổng Giám đốc, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 ổn định; tất cả các chỉ tiêu trong quý IV / 2016 đều đạt và vượt kế hoạch, thực hiện thành công các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất đã giao.

Trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, Ban Tổng giám đốc đã tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch, đưa ra những giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm trong đó tập trung các nội dung: tái cơ cấu tổ chức, công tác tài chính, điều hành sản xuất, marketing phát triển thị trường, phát triển nguồn nhân lực, đầu tư công nghệ kỹ thuật. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong đó cụ thể:

  • Giá trị sản xuất hợp nhất : 1.115 tỷ đồng; giá trị sản xuất công ty mẹ: 266 tỷ đồng
  • Doanh thu hợp nhất: 813,55 tỷ đồng; doanh thu công ty mẹ: 255 tỷ đồng
  • Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 41,26 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế công ty mẹ: 21,5 tỷ đồng
  • Cổ tức 3,6%

Với mục tiêu và kế hoạch cụ thể đã được Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc trình bày, toàn thể đại hội đã biểu quyết 100% ý kiến thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 cũng nhưng phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Đại hội cũng đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát; báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức giai đoạn 07/10/2016 – 31/12/2016; tiền lương thù lao của HĐQT, BKS; tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.

Sau khi thông qua tờ trình, Đại hội cũng đã tiến hành thủ tục bỏ phiếu miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Đoan Trang và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với ông Phạm Vũ Thành. Kết quả 100% số phiếu đồng ý miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Đoan Trang và bầu bổ sung ông Phạm Vũ Thành vào thành viên Ban kiểm soát.

Phát biểu tại Đại hội, ông Phạm Văn Sơn – Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp Bộ Xây dựng chúc mừng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty năm 2016. Thành công năm 2016 là sự đóng góp lớn của Ban lãnh đạo tiền nhiệm điều hành Tổng công ty trong 9 tháng đầu năm và nỗ lực của Ban lãnh đạo mới sau cổ phần tiếp tục đà phát triển trong quý IV. Năm 2017, Tổng Công ty tiếp tục thực hiện các thủ tục sau cổ phần theo đúng quy định đối với Công ty cổ phần. Ông chúc Tổng Công ty sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua để duy trì sự phát triển trong những năm tiếp theo.

Toàn thể đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội với 100% ý kiến biểu quyết nhất trí.

Đại hội bế mạc lúc 11h30.