Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Ngày 25/4, tại hội trường tầng 8 trụ sở VNCC đã diễn ra Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP.

Theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, Đại hội cổ đông năm nay có 137 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự đại hội, nắm giữ 33.489.948/35.774.448 (chiếm 93.61%) cổ phần có quyền biểu quyết.

Ban chủ tọa điều hành đại hội gồm 5 thành viên:

1. Ông Thân Hồng Linh – Chủ tịch HĐQT

2. Ông Trần Đức Toàn – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

3. Bà Nguyễn Thị Tố Trinh – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

4. Ông Nguyễn Lâm Cường – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

5. Ông Trần Bình Trọng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

Chủ tịch Thân Hồng Linh báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019

Năm 2018 là năm quan trọng để triển khai các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển cho giai đoạn 2016-2020, đồng thời là năm Tổng công ty quyết liệt triển khai công tác thoái vốn theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng. HĐQT và Ban Tổng giám đốc của Tổng công ty đã chủ động nắm bắt tình hình, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua để triển khai quyết liệt và linh hoạt trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện kế hoạch tái cơ cấu một cách toàn diện các mặt hoạt động của Tổng công ty để nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Năm 2019, Bộ Xây dựng đã có kế hoạch thực hiện thoái vốn Nhà nước về 0% trong năm 2019. Bên cạnh những yếu tố thuận lợi như nền kinh tế tiếp tục phục hồi, tình hình kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát… Đây chính là yếu tố và điều kiện tích cực thúc đẩy sự phát triển của Tổng công ty. Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch thực hiện công tác thoái vốn Nhà nước và thoái vốn của Tổng công ty tại các Công ty con, công ty liên kết theo đúng chỉ đạo, quy định.

TGĐ Trần Đức Toàn trình bày Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Năm 2018, Tổng công ty vừa tập trung thực hiện công tác thoái vốn nhà nước đồng thời phải đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Bám sát các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2018 thông qua, Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo triển khai, thực hiện các giải pháp cụ thể để đạt các mục tiêu đề ra. Cụ thể, Giá trị sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm vừa qua được 344,37 tỷ đồng, đạt 125,2% kế hoạch đề ra, doanh thu đạt 268,78 tỷ đồng, đạt 100,3% kế hoạch năm 2018. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty nhìn chung ổn định, hoàn thành các chỉ tiêu SXKD theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2018. Ngoài ra, thị trường của VNCC cũng được mở rộng ra nước ngoài với việc cung cấp dịch vụ tư vấn cho một số dự án tại Lào, Myanmar, Ấn Độ…

Trong năm 2019, Ban Tổng giám đốc đặt mục tiêu tích cực tìm kiếm công việc mới đồng thời tập trung triển khai thực hiện tốt các hợp đồng đã ký, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2019, đảm bảo đủ việc làm thường xuyên và ổn định cho người lao động; Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng mới; Tăng cường hợp tác với các đối tác nước ngoài, đặc biệt là các đối tác đến từ Nhật Bản trong năm 2019.

Trưởng BKS Cung Lan Khanh báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát và tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019

Với mục tiêu và kế hoạch cụ thể đã được Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc trình bày, toàn thể đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 cũng nhưng phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Đại hội cũng đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ; Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.

Phát huy kết quả đã đạt được, tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên toàn Tổng công ty đặt mục tiêu giữ vững và không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm tư vấn cho tất cả các bộ môn kiến trúc, kết cấu, dự toán, cơ-điện nước. Với tỉ lệ tán thành là 100%, toàn thể đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội. Vào 11h trưa nay, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 đã kết thúc thành công tốt đẹp.