Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Sáng nay, ngày 03 tháng 9 năm 2020, Tổng Công ty đã tổ chức trao quyết định bổ nhiệm Quyền Giám đốc Văn phòng Kinh tế Dự án, Phó giám đốc Xí nghiệp Tư vấn Giám sát và Quản lý dự án, Phó phòng Kế hoạch và Đầu tư và người đại diện quản lý số cổ phần VNCC tại TCIDI. Theo đó:

Quyết định số 201/QĐ-VNCC ngày 7/8/2020 quyết định: Ông Nguyễn Quốc Anh, sinh năm 1979 – Phó Giám đốc Văn phòng Kinh tế Dự án giữ chức Quyền Giám đốc Văn phòng Kinh tế Dự án. Thời gian giữ chức vụ là 01 năm kể từ ngày 18/8/2020.

Quyết định số 202/QĐ-VNCC ngày 12/8/2020 quyết định: Bà Đào Thị Tuyết Thanh – Cán bộ phòng Kế hoạch và Đầu tư giữ chức Phó phòng Kế hoạch và Đầu tư. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày 18/8/2020.

Quyết định số 203/QĐ-VNCC ngày 17/8/2020 quyết định: Ông Phạm Hồng Minh, sinh năm 1970 – Cán bộ Chi nhánh Tư vấn Giám sát và Quản lý dự án giữ chức Phó Giám đốc Chi nhánh Tư vấn Giám sát và Quản lý dự án. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm kế từ ngày 18/8/2020.

Quyết định số 62/QĐ-VNCC ngày 19/8/2020 quyết định: Ông Nguyễn Công Linh, sinh năm 1977 – Phó Giám đốc Văn phòng Kinh tế Dự án là người đại diện quản lý số cổ phần của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP (VNCC) tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Tân Cảng kể từ ngày 01/08/2020.