Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Sáng nay ngày 15 tháng 10, Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021. Nội dung chính của Đại hội tập trung một số nội dung sau: miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị mới, sửa đổi điều lệ và quy chế quản trị công ty và một số nội dung triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Tổng số cổ đông tham dự là 322 cổ đông, nắm giữ số cổ phần là 35.774.448 cổ phần. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 35.774.448 cổ phần. Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự: 322 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ đông có quyền biểu quyết.

Số lượng cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự Đại hội là 51 cổ đông, đại diện cho 33.974.448 cổ phần, chiếm 94,97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị

Do yêu cầu chuyển công tác, ông Nguyễn Lâm Cường – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty xin thôi nhiệm vụ Thành viên Hội đồng Quản trị và Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty. Đại hội đã biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT và Phó Tổng Giám đốc với ông Nguyễn Lâm Cường đồng thời tiến hành thủ tục bầu cử Thành viên Hội đồng thành viên mới.

Với 100% phiếu bầu, ông Nguyễn Bá Minh đã được Đại hội bầu giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty. Ông Nguyễn Bá Minh sinh năm 1972, là Thạc sỹ QTKD – Kiến trúc sư, Ủy viên BCH Đảng ủy Tổng Công ty, trưởng phòng Kế hoạch và Đầu tư Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam.

Phát biểu tại Đại hội, ông Thân Hồng Linh – Chủ tịch Hội đồng quản trị gửi lời cảm ơn của Ban lãnh đọa và tập thể CBNV Tổng Công ty tới ông Nguyễn Lâm Cường về những đóng góp trong thời gian công tác tại VNCC và chúc ông Nguyễn Lâm Cường hoàn thành nhiệm vụ trên cương vị mới.

Thay mặt cho HĐQT và Ban lãnh đạo Tổng Công ty, ông Thân Hồng Linh chúc mừng ông Nguyễn Bá Minh được bầu giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên. Chúc ông Nguyễn Bá Minh hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông tin tưởng giao phó.

Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị công ty.

Đại hội cũng tiến hành thông qua một số nội dung về sửa đổi Điều lệ, sửa đổi Quy chế quản trị công ty với 100% phiếu biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam năm 2021 đã kết thúc và thành công tốt đẹp.

 

Một số hình ảnh tại Đại hội