Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Sáng nay, ngày 28 tháng 4 năm 2021, Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông năm 2021 (Nhiệm kỳ 2021 – 2026).

Tham dự đại hội, về phía Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước – Công ty TNHH (SCIC) có ông Nguyễn Anh Tùng – Trưởng Ban đầu tư 2; cùng các ông bà phó ban, chuyên viên Ban đầu tư 2. Về phía lãnh đạo Tổng Công ty, có ông Thân Hồng Linh – Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Trần Đức Toàn – TVHĐQT – Tổng Giám đốc, cùng các ông bà thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty. Và các đồng cổ đông của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam.

Đại hội khai mạc vào hồi 9h00 với sự tham dự của 111 cổ đông, đại diện cho 34.924.651 cổ phần, tương đương với 97,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

 

 

Đại hội đã thông qua chương trình đại hội, quy chế họp, quy chế bầu cử nhiệm kỳ 2021 – 2026. Toàn đại hội cũng đã được nghe Ông Thân Hồng Linh – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021- 2026 của Hội đồng quản trị; Ông Trần Đức Toàn – Tổng giám đốc báo cáo Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021- 2026 của Ban Tổng giám đốc; Bà Cung Lan Khanh – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Ban Kiểm soát.

Đại hội đã tiến hành bầu cử Hội động quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo đúng quy chế bầu cử của đại hội.

 

Thực hiện đúng quy chế bầu cử, với tinh thần trách nhiệm, minh bạch, đại hội đồng cổ đông 2021 đã bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Ông Thân Hồng Linh:         36.406.101 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 105,84%

Ông Trần Đức Toàn:           34.805.801 phiếu bầu, đạt tỷ lê 101,18 %

Bà Nguyễn Thị Tố Trinh:   33.684.851 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 97,93 %

Ông Nguyễn Lâm Cường:  33.572.051 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 97,6%

Bà Kiều Bích Hoa:                32.891.051 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 95,62%

Kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Ông Nguyễn Văn Phúc:       36.713.151 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 106,73%

Ông Phạm Vũ Thành:          33.721.151 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 98,03%

Ông Hoàng Khánh Duy:      32.685.551 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 95,02%

Đại hội đã lấy ý kiến biểu quyết thông qua kết quả bầu cử. Ngay sau Đại hội, phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị đã bầu ông Thân Hồng Linh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Văn Phúc làm Trưởng ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP năm 2021 đã thành công tốt đẹp. Đây cũng là năm đầu của nhiệm kỳ 2021 – 2026, Ban lãnh đạo nhiệm kỳ mới được kỳ vọng sẽ đoàn kết, chèo lái con thuyền VNCC tiếp tục tiến bước theo định hướng, chiến lược mà nghị quyết Đại hội đã đề ra.