Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Sáng nay 26/1/2021, Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2021. Tham dự Hội nghị có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, chủ tịch - tổng giám đốc các Công ty thành viên - Công ty liên kết, đại diện một số phòng ban trong Tổng Công ty

Năm 2020, những thách thức từ đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến tất cả các quốc gia trên thế giới, nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái nghiêm trọng nói chung và Việt Nam nói riêng, ngành xây dựng, thị trường bất động sản bị ảnh hưởng không nhỏ do gián đoạn chuỗi cung cầu, làm đảo lộn kế hoạch kinh doanh, triển khai dự án của các chủ đầu tư, doanh nghiệp bất động sản. Dòng tiền bị ảnh hưởng bởi mọi hoạt động giao dịch bất động sản bị trầm lắng do thực hiện các biện pháp của Chính phủ về hạn chế di chuyển, cách ly toàn xã hội.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ đã nhanh chóng đưa ra nhiều biện pháp khắc phục nền kinh tế, trong đó đẩy mạnh giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, hỗ trợ giải quyết mọi thủ tục phê duyệt, điều chỉnh các chính sách mới. Khởi công, triển khai thực hiện ngay các dự án quy mô lớn, quan trọng, có tác động lan tỏa đến phát triển nền kinh tế – xã hội các địa phương, vùng và ngành, lĩnh vực.

Nắm bắt được cơ hội phục hồi nền kinh tế, Ban lãnh đạo Tổng công ty và các Công ty thành viên khẩn trương điều hành, chỉ đạo sát sao công tác phát triển thị trường, tìm kiếm và khai thác công việc, luôn kiểm soát chất lượng nhằm duy trì các mối quan hệ với các khách hàng truyền thống, đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác mới, phát triển thị trường vốn đầu tư nước ngoài hoặc vốn vay nước ngoài… Tính đến hết tháng 12, Tổng công ty và các đơn vị thành viên đã ký được các hợp đồng với tổng giá trị đạt 2,153.5 tỷ đồng. Giá trị sản xuất, doanh thu, lợi nhuận đều cơ bản bám sát kế hoạch đề ra.

– Tổng giá trị sản xuất: 1,923.0 tỷ đổng, đạt 108.2% kế hoạch, bằng 107% so với cùng kỳ năm 2019; giá trị sản xuất hợp nhất: 971.5 tỷ đồng, đạt 113.1% kế hoạch.

– Tổng giá trị doanh thu: 1,732.9 tỷ đồng, đạt 109.9% kế hoạch bằng 99.0% so với cùng kỳ năm 2019; doanh thu hợp nhất: 817 tỷ đồng, đạt 111.8% kế hoạch, bằng 96.5% so với cùng kỳ năm 2019.

– Tổng lợi nhuận: 82 tỷ đồng, đạt 112.9% kế hoạch, bằng 83.7% so với cùng kỳ năm 2019; lợi nhuận hợp nhất: 29.1 tỷ đồng, đạt 70.4% kế hoạch, bằng 54.0% so với cùng kỳ năm 2019.

Tổng công ty thực hiện việc quản lý, bảo toàn và phát triển nguồn vốn Nhà nước giao cho Tổng công ty, tiếp tục cử người đại diện tham gia quản lý phần vốn của Tổng công ty đầu tư tại các công ty thành viên. Công tác quản lý các khoản nợ phải thu, nợ phải trả và kiểm soát khả năng thanh toán được chú trọng và thực hiện nghiêm túc.

Ngày 31/8/2020, Bộ Xây dựng và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã ký Biên bản chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP từ Bộ xây dựng về SCIC. Tổng công ty đã hoàn thành công tác điều chỉnh thông tin quyền sở hữu vốn Nhà nước từ Bộ Xây dựng sang SCIC tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam.

Tổng công ty đang thực hiện quyền chủ sở hữu vốn tại 12 doanh nghiệp là các công ty thành viên, công ty liên kết và công ty đầu tư tài chính. Tổng công ty thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ tại doanh nghiệp như định hướng sản xuất kinh doanh đi theo đúng mục tiêu chung. Thực hiện bảo toàn và phát triển vốn theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng công ty và các Công ty thành viên có tình hình tài chính lành mạnh, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, không có đơn vị làm ăn thua lỗ, hầu hết các công ty thành viên về cơ bản đều đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Tổng công ty luôn thực hiện nghiêm túc vai trò của cổ đông, nhà đầu tư vốn, tham gia ý kiến tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của các công ty thành viên đúng quy định. Đồng thời thông qua người đại diện để triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch, giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

 

Phương hướng nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh năm 2021

Năm 2021 năm đầu tiên của kế hoạch 5 năm 2021-2025 và cũng là năm một số công ty: Công ty mẹ-VNCC, Công ty VIWASE, Công ty CCBM sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026, Tổng công ty cũng đề nghị Người đại diện vốn tại các công ty thành viên có ý kiến với HĐQT xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông năm kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2021 tăng trưởng hơn so với năm 2020, phù hợp với chỉ tiêu tăng trưởng chung 6% của nền kinh tế do Chính phủ và yêu cầu của SCIC.

Các chỉ tiêu chủ yếu:

Giá trị sản xuất kinh doanh: 1,918.3 tỷ đồng; trong đó: giá trị sản xuất kinh doanh hợp nhất: 968.3 tỷ đồng.

Doanh thu 1,686.7 tỷ đồng; trong đó: doanh thu hợp nhất: 800 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế: 72.7 tỷ đồng; trong đó lợi nhuận hợp nhất:33 tỷ đồng.

Việc làm và thu nhập người lao động

Tiếp tục phấn đấu đảm bảo đủ việc làm thường xuyên và ổn định cho người lao động với điều kiện ngày càng được cải thiện, thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước tạo động lực cho người lao động hăng say làm việc phát huy khả năng sáng tạo, đóng góp hết sức mình cho doanh nghiệp.

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, chính sách đối với người lao động như các chế độ BHXH, BHYT, chế độ phúc lợi…

Công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất

Áp dụng các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp theo quy định; tăng cường công tác kiểm soát nội bộ; đẩy mạnh liên kết giữa công ty mẹ và các công ty con, công ty liên kết; Tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp nhân lực giữa các công ty thành viên nhằm tham gia các dự án theo thế mạnh của từng công ty.

Tăng cường kiểm soát để duy trì chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Tích cực tham gia các dự án lớn, các cuộc thi tuyển quốc tế. Tăng cường hợp tác quốc tế, tham gia tổng thầu EPC, tổng thầu tư vấn các dự án nhằm tạo sự gắn kết và phát huy thế mạnh của tất cả các công ty thành viên trong Tổng công ty.

Công tác tài chính

Thực hiện cân đối các nguồn vốn đảm bảo cho đầu tư và sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Xây dựng và kiểm soát chặt chẽ kế hoạch chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Tổng công ty. Rà soát, phân tích đánh giá các khoản nợ phải thu, tăng cường các biện pháp thu hồi công nợ. Cơ cấu lại các khoản nợ, xây dựng phương án xử lý các vấn đề tồn tại về nợ xấu, nợ khó đòi…

Công tác marketing

Phát triển công tác thị trường để thực hiện tốt kế hoạch SXKD năm 2021, đảm bảo tăng trưởng, bảo đảm đời sống, thu nhập ổn định cho cán bộ nhân viên, đảm bảo lợi nhuận, cổ tức cho các cổ đông.

Giữ vững và phát triển thị phần trong nước, chủ động mở rộng các thị trường nước ngoài, tăng cường công tác quảng cáo, tiếp xúc thị trường đặc biệt những khách hàng lớn, tiềm năng, đẩy mạnh việc xây dựng hình ảnh Tổng công ty và các công ty thành viên. Tăng cường việc quảng bá, đưa thông tin của Tổng công ty và các công ty thành viên đến các khách hàng trong và ngoài nước. Hợp tác kinh doanh, thực hiện các dự án với các doanh nghiệp tư vấn nước ngoài ở thị trường Việt Nam cũng như thị trường nước ngoài.

Công tác phát triển nguồn nhân lực

Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để thay thế và bổ sung cho lực lượng lao động sẵn có. Tận dụng tối đa nguồn lực hiện có theo hướng tái sắp xếp, bố trí nhân sự một cách hiệu quả nhất.

Tăng cường đào tạo nội bộ, đào tạo kỹ năng mềm và đào tạo thông qua công việc. Tổ chức các khóa đào tạo nhằm nâng cao năng lực quản trị, nâng cao năng lực tư vấn chuyên môn cho đội ngũ cán bộ tư vấn, như phân tích dự báo trong kinh doanh, quản lý dự án, hợp đồng EPC …

Công tác về khoa học và công nghệ

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và thực hiện các giải pháp tăng năng lực sản xuất, giảm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng sức cạnh tranh bền vững. Triển khai các ứng dụng công nghệ hiện đại trong thiết kế, quản lý chi phí, tính toán … (BIM, REVIT) vào dự án thực tế đa dạng và phong phú nhằm rút ngắn thời gian thiết kế, tăng năng suất lao động, tăng chất lượng tư vấn thiết kế.

Công ty mẹ và các Công ty thành viên trong Tổ hợp phấn đấu nỗ lực, đoàn kết, hợp tác tốt để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra theo hướng tăng trưởng và phát triển bền vững, đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư, cổ đông cũng như đời sống thu nhập của Người lao động.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: 

Ông Thân Hồng Linh – Chủ tịc HĐQT Tổng Công ty – chủ trì Hội nghị

Ông Trần Đức Toàn – Tổng Giám đốc Tổng Công ty phát biểu

Ông Nguyễn Lâm Cường – UVHĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty trình bày báo cáo