Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ___________ Số: 283/TTg-ĐMDN V/v phê duyệt Phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn NN thuộc Bộ Xây dựng CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _____________________ Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2012 Kính gửi: Bộ Xây dựng Xét đề nghị […]

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 283/TTg-ĐMDN

V/v phê duyệt Phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn NN thuộc Bộ Xây dựng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2012

Kính gửi:

Bộ Xây dựng

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (Tờ trình số 80/TTr-BXD ngày 06 tháng 12 năm 2011) và ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 68/BTC-TCDN ngày 04 tháng 01 năm 2012), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 422/BKHĐT-PTDN ngày 30 tháng 01 năm 2012) về phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng giai đoạn 2011 – 2015, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Trước mắt duy trì doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, thực hiện cổ phần hóa vào năm 2015, Nhà nước giữ 65% vốn điều lệ: Công ty mẹ – Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam.

2. Thực hiện cổ phần hóa:

a) Nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ đối với các doanh nghiệp sau đây:

– Công ty mẹ – Tổng công ty Xây dựng số 1;

– Công ty mẹ – Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1;

– Công ty mẹ – Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam.

b) Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam giữ trên 50% vốn điều lệ đối với các doanh nghiệp sau đây:

– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển đô thị và Khu công nghiệp IDICO-UBIZ;

– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng IDICO.

c) Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam:

– Giữ trên 50% vốn điều lệ đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khảo sát và Xây dựng;

– Giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không giữ cổ phần đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng.

3. Bộ Xây dựng có trách nhiệm thực hiện sắp xếp các doanh nghiệp trên theo quy định hiện hành; thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần hóa không thuộc diện Nhà nước cần giữ cổ phần chi phối; chuyển phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp không thuộc diện Bộ cần giữ quyền quản lý về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước theo quy định./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– TTg Chính phủ,

các PTTg: Vũ  Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;

– Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;

– TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;

– Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;

– VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,

 các Vụ:  TH, KTTH, KTN;

– Lưu: VT, ĐMDN (4). 25align="center".

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Vũ Văn Ninh