Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Theo nội dung của Nghị định số 25/2010 NĐ-CP thì Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, công ty mẹ được chuyển đổi từ tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập không kiêm Tổng Giám đốc; đối với những công ty khác do chủ sở hữu công ty quyết định.

Theo nội dung của Nghị định số 25/2010 NĐ-CP thì Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, công ty mẹ được chuyển đổi từ tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập không kiêm Tổng Giám đốc; đối với những công ty khác do chủ sở hữu công ty quyết định.

Đó là một trong số những nội dung của Nghị định số 25/2010 NĐ-CP về chuyển đổi công ty Nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Theo nội dung văn bản này thì Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, công ty mẹ được chuyển đổi từ tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập không kiêm Tổng Giám đốc; đối với những công ty khác do chủ sở hữu công ty quyết định. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc phải đảm bảo các điều kiện: Được doanh nghiệp đề nghị kiêm nhiệm và có đơn đề nghị của người dự kiến kiêm nhiệm; người được đề nghị kiêm nhiệm phải có sức khỏe và đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của 2 chức danh này và phải chịu trách nhiệm đối với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Theo Văn bản hướng dẫn số 570/TTG-ĐMN về triển khai Nghị định số 25 thì trước ngày 15/5/2010, các công ty mẹ phải hoàn thành đề án chuyển đổi và phải hoàn chỉnh đề án trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5/6/2010