Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Ngày 14 tháng 1 vừa qua, chính phú vừa ban hành Nghị định số 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị. Theo đó Nghị định về quản lý đầu tư phát triển đô thị nhằm điều chỉnh tổng thể các vấn đề trong lĩnh vực này để khắc phục tình trạng phát triển tự phát, thiếu quy hoạch, kế hoạch, chống lãng phí nguồn lực như hiện nay theo lộ trình 5 năm đến 10 năm. Nghị định mới này cũng đề xuất mô hình khoa học về quản lý khu vực phát triển đô thị.

Ngày 14 tháng 1 vừa qua, chính phú vừa ban hành Nghị định số 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị. Theo đó Nghị định về quản lý đầu tư phát triển đô thị nhằm điều chỉnh tổng thể các vấn đề trong lĩnh vực này để khắc phục tình trạng phát triển tự phát, thiếu quy hoạch, kế hoạch, chống lãng phí nguồn lực như hiện nay theo lộ trình 5 năm đến 10 năm. Nghị định mới này cũng đề xuất mô hình khoa học về quản lý khu vực phát triển đô thị.

 

18832_trongcayxanh-500x250

 

Việc xác định khu vực phát triển đô thị giúp đầu tư có trọng tâm, phát triển đô thị có quy hoạch và kế hoạch đồng bộ, tránh lãng phí nhiều nguồn lực. Các địa phương cần xác định rõ khu vực phát triển đô thị để lập kế hoạch phát triển hằng năm và 5 năm. Trong kế hoạch đó, phải hình thành những quy hoạch phân khu rõ ràng. Trên cơ sở quy hoạch phân khu được duyệt sẽ lập quy hoạch chi tiết 1/500, lập dự án đầu tư xây dựng, thực hiện những dự án phát triển đô thị. Vì thế tình trạng đầu tư thiếu quy hoạch, kế hoạch, không đồng bộ gây lãng phí nguồn lực sẽ bị hạn chế.

 

Download file  Nghị định số 11/2013/NĐ-CP