Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Sáng nay ngày 28/6/2023, Tổng công ty tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP đã tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2023 Tham dự Đại hội có sự hiện diện của ông Thân Hồng Linh – Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Trần Đức Toàn – TVHĐQT – Tổng Giám […]

Sáng nay ngày 28/6/2023, Tổng công ty tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP đã tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2023

Tham dự Đại hội có sự hiện diện của ông Thân Hồng Linh – Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Trần Đức Toàn – TVHĐQT – Tổng Giám đốc, cùng các ông bà thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty, Ban kiểm soát và các đồng cổ đông của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam.

Đại hội khai mạc vào lúc 9h với sự tham dự của 74 cổ đông đại diện cho 33 789 547 cổ phần chiếm 94.45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thảo luận và thông qua các tờ trình, bao gồm: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của HĐQT; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022; Tổng mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của HĐQT, BKS; lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2023; Bổ sung ngành nghề kinh doanh của TCT; Đề án Tái cơ cấu.

Đại hội tiến hành thông qua danh sách miễn nhiệm Thành viên HĐQT: Bà Nguyễn Thị Tố Trinh và bỏ phiếu miễn nhiệm Thành viên hội đồng quản trị với kết quả 93,41% cổ đông có quyển biểu quyết tại Đại Hội

Đồng thời Đại hội tiến hành thông qua Danh sách đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT : Ông Tống Văn Toàn hiện là Phó trưởng ban Tổ chức cán bộ – Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước – Công ty TNHH SCIC và bỏ phiếu bầu cử với kết quả 97,58% cổ đông có quyển biểu quyết tại Đại Hội

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Nghị quyết với 100% cổ đông có quyền biểu quyết

Đại hội đồng cổ đông thường niên VNCC 2023 đã kết thúc thành công trong không khí tin tưởng và hiểu biết, thể hiện niềm tin sâu sắc của các cổ đông vào những nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn tới, tiếp tục đưa VNCC khẳng định vị thế và thương hiệu tại thị trường trong nước và quốc tế