Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en
About Us
Quản lý doanh nghiệp
2016 – Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu 15 “Thi công xây dựng phần cọc (bao gồm cọc thí nghiệm và cọc đại trà)” thuộc Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam
29/01/2016
2015 – Bảng tạm ứng tiền lương hàng tháng của Viên chức quản lý năm 2015
31/12/2015
Nghị định số 116/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
26/11/2015
Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở
12/11/2015
Nghị định số 106/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ
10/11/2015
Nghị định số 87/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước
17/10/2015
Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
17/10/2015
Nghị định 81/2015/NĐ-CP: về Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước
04/10/2015
Close #