Menu Phiên bản cũ
Menu
vi / en
Close
vi / en
About Us
Quản lý doanh nghiệp
2016 – Quyết định về việc Ban hành Quy chế chào bán công khai tiếp số lượng cổ phần không bán hết cho các nhà đầu tư đã tham dự đấu giá theo phương thức thỏa thuận trực tiếp
12/07/2016
2016 – Đánh giá kết quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2015
08/07/2016
2016 – Quyết định 107/QĐ-HĐTV về việc Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2015
02/07/2016
Nghị định số 62/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
01/07/2016
Nghị định số 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước
25/06/2016
2016 – Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 16 “Thi công xây dựng phần móng, tầng hầm, thân thô, hoàn thiện, hệ thống cảnh quan ngoài nhà, điện, nước, điện nhẹ, chống sét, phòng chát chữa cháy (trừ phần vách kính)” thuộc Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam
01/06/2016
2016 – Công văn 756/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016
23/05/2016
Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng.
11/04/2016
Close #