Menu Phiên bản cũ
Menu
vi / en
Close
vi / en
About Us
Quản lý doanh nghiệp
Nghị định số 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước
25/06/2016
2016 – Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 16 “Thi công xây dựng phần móng, tầng hầm, thân thô, hoàn thiện, hệ thống cảnh quan ngoài nhà, điện, nước, điện nhẹ, chống sét, phòng chát chữa cháy (trừ phần vách kính)” thuộc Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam
01/06/2016
2016 – Công văn 756/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016
23/05/2016
Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng.
11/04/2016
2016 – Công văn 527/BXD-TCCB về việc chấp thuận Quỹ tiền lương thực hiện năm 2015 đối với viên chức quản lý của Tổng Công ty VNCC
08/04/2016
2016 – Báo cáo công khai thông tin về lao động và tiền lương năm 2015
05/04/2016
Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
11/03/2016
Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
11/03/2016
Close #