TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP

Eng. Nguyen Dinh Thi

Deputy General Director