TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP

Arch Nguyen Minh Hong

Deputy General Director