TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP

Arch. Nguyen Ba Minh

BOD - Deputy General Director