TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP

Bà Nguyễn Thị Tố Trinh

Phó Tổng Giám đốc