Nhà làm việc TƯ Đảng

Nhà làm việc TƯ Đảng

 Nhà làm việc TƯ Đảng

Chủ đầu tư:

Quy mô: 7 tầng

Địa điểm:Hà Nội

Thời gian thực hiện:

Công việc thực hiện:Thiết kế BVKT-BVTC