UBND tỉnh Bắc Kan

UBND tỉnh Bắc Kan

 UBND tỉnh Bắc Kan

Chủ đầu tư: UBND tỉnh Bắc Kan

Quy mô: 3 tầng

Địa điểm:Bắc Kan

Thời gian thực hiện: 2000

Công việc thực hiện:TKKT-BVTC