Nhà Quốc Hội

Nhà Quốc Hội

Chủ đầu tư : Bộ Xây Dựng

Địa điểm : Ba Đình - Hà Nội

Quy mô : 62.000m2 sàn

Thời gian thực hiện : 2009-2011

Công việc tham gia : Thiết kế chính GMP International GmbH-Inros Lackner AG (Đức). Tư vấn địa phương VNCC :Lập DA ĐTXD - TKBVTC(KT,KC)-TK nội, ngoại thất