Trung tâm Y tế Đông Anh

Trung tâm Y tế Đông Anh

Chủ đầu tư:                    

Ban quản lý dự án huyện Đông Anh

Địa điểm:                    

Xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội

Quy mô:                      

1-3 tầng, 5.357 m2 sàn           

Thời gian thực hiện:    

2013

Công việc đảm nhiệm:  

DAĐT, BVTC (KT, KC, CĐN, DT)