Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP