Công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017