Đính chính địa chỉ trong bản cung cấp thông tin của ông Nguyễn Đình Thi – Phó Tổng Giám đốc