Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Đoan Trang giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng Công ty