Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Thi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty