Tài liệu, văn bản tuyên truyền phổ biến chuẩn bị cho cuộc Bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 22/5/2016. Cuộc bầu cử diễn ra sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vừa kết thúc thắng lợi, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức phấn đấu triển khai thực hiện các nhiệm vụ mà Cương lĩnh chính trị, Nghị quyết Đại hội XII đã đề ra. Cuộc bầu cử là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Để thực hiện tốt nhất quyền lợi và nghĩa vụ công dân của mình trong Cuộc bầu cử lần này, Tổng công ty  đề nghị toàn thể CBCNV toàn Tổng công ty nghiên cứu các văn bản dưới đây để nắm vững những nội dung chủ yếu của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, nhất là những nội dung về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử; nắm vững tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân để lựa chọn, bầu được những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Quốc hội vào Hội đồng nhân dân.

Công văn số 26/TB-VNCC ngày 14/4/2016 về tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội  và đại biểu Hội đồng nhân dân của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam

Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Chỉ thị số 51/CT-TW ngày 25/1/2015 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021

Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 13/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021